Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1923.42.289 - OpenLEX

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.42.289

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
o zmianach i uzupełnianiach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt,

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
W części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "przepisy przewozowe" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414) - wprowadza się zmiany następujące:

W art. 5 skreśla się w wierszu pierwszym słowo "służbowe".

W art. 47 ust. 1 skreśla się zdanie drugie od słów "Do przewozu i t. d." aż do końca.

W art. 54 ust. 2 punkt B w postanowieniu wykonawczem II zamiast słów "nic wyżej jednak nad 6.000 mk. za 1 kg. wagi" wstawia się słowa: "nie wyżej jednak nad każdoczesną normę wynagrodzenia za bagaż".

W art. 55 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"3. Listy przewozowe drukowane nie przez kolej powinny być, dla stwierdzenia zgodności z przepisami, zaopatrzone w stempel kolei".

W art. 56 ust. 1 w punk. d) zamiast słów "w miejscu przeznaczeniem do" wstawia się wyraz "obok".

W punk. e) tegoż ust. 1 po słowach "i numer" dodaje się "oraz znamiona własności".

Punk. g) tegoż ust. 1 otrzymuje postanowienie wykonawcze:

"Post. Wyk. Kolej może odmówić przyjęcia do przewozu przesyłek drobnych i półwagonowych niecechowanych lub nienumerowanych, albo też zaopatrzyć je sama, w zastępstwie nadawcy, w cechy lub numery z oznaczeniem tego w liście przewozowym i z pobraniem za to opłaty, przewidzianej w Taryfie".

W art. 57 w wierszu pierwszym skreśla siej wyrazy "przed koleją".

Art. 58 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Kolej ma prawo sprawdzać w każdym czasie, czy ilość sztuk, waga i zawartość przesyłki zgodne są z oświadczeniem nadawcy w liście przewozowym. Za sprawdzanie takie opłaty się nie pobiera. Do sprawdzenia zawartości należy wezwać osobę uprawnioną do rozporządzania przesyłką, o ile sprawdzenie nie zostało zarządzone ze względu na bezpieczeństwo publiczne. W razie nieobecności osoby uprawnionej do rozporządzenia przesyłką powinni być wezwani dwaj świadkowie.

Jeżeli się okaże, że podane w liście przewozowym oświadczenia nie są zgodne z prawdą, kolej ma prawo do zwrotu wszelkich kosztów takiego sprawdzenia.

2. Kolej jest obowiązana ustalić ilość sztuk i wagą tych przesyłek, które załadowuje sama bez względu na to, czy nadawca podał wagę i ilość sztuk przesyłki, czy nie.

3. Przy wszystkich innych przesyłkach kolej na żądanie nadawcy, zamieszczone w liście przewozowym, ma obowiązek na stacji nadawczej ustalić wagę. 1 ilość sztuk przesyłki, o ile stacja posiada potrzebne do tego urządzenia wagowe oraz o ile charakter przesyłki i warunki na to pozwalają. Wagę kolej jest obowiązana ustalić, chociaż żądania tego w liście przewozowym nie umieszczono, jeżeli nadawca w liście przewozowym wcale nie podał wagi. Jeżeli na stacji nadawczej nie można ustalić wagi, należy zważenia dokonać na innej stacji, leżącej na linji przewozu.

4. Za ustalenie ilości sztuk i wagi przesyłki, kolej pobiera opłaty oznaczone w taryfie, jeżeli ustalenie nastąpiło na żądanie zamieszczone w liście przewozowym, jeżeli nadawca w liście przewożonym nie podał wagi, jak również jeżeli podana W liście, przewozowym ilość i waga nie zgadzają się z rzeczywistością.

5. Kolej może dokonywać ważenia przesyłek wagonowych na wadze wagonowej, przyjmując pod uwagę własną wagą wagonu, na nim oznaczoną. Na żądanie jednak osoby, uprawnionej do rozporządzania przesyłką, kolej powinna sprawdzić wagą własną wagonu, jeżeli na to pozwalają warunki ruchu. Za takie sprawdzenie kolej pobiera opłatą określoną w taryfie.

Post. Wyk. Jeżeli sprawdzenie wagi przesyłki na wadze wagonowej nie wykaże różnicy większej nad 2% od wagi, podanej w liście przewozowym, to wagę tę uważać należy za zgodną z rzeczywistością.

6. Dokonane przez kolej ustalenie ilości sztuk i wagi przesyłki powinno być zaznaczone przez kolej w liście przewozowym. Jeżeli ustalenie to nastąpiło na stacji nadawczej, zaznaczenie powyższe powinno być zamieszczone również i we wtórniku listu przewozowego".

W art. 59 ust. 2 skreśla się postanowienie wykonawcze V.

W art. 60 ust. 1 w wierszu 3 słowa czy wina nadawcy może, czy nie może być udowodnioną zmienia się na "czy zachodzi wina nadawcy czy nie". Kwoty dopłat, podane w pp. a) i b) tegoż ust. 1, podnosi się odpowiednio do 1000, 300, 100 i 500 mk. W p. e) tegoż ust. 1 w wierszu 4-m po słowach "w ilości sztuk" dodaje się "wymiaru".

W ust. 4 tegoż art. 60 termin "dziewięć miesięcy" zmienia się na "1 rok".

W art. 61 ust. 6 uzupełnia się słowami: "oraz zastępuje list przewozowy przy reklamacjach o zwrot należności, opłaconych przy nadaniu".

W art. 62 ust. 7 po słowie "cechowane" dodaje się "lub numerowane".

W art. 63 po ust. 4 wstawia się nowe postanowienie wykonawcze:

"Post. Wyk. 1. Kolej może pozwolić na złożenie na placu kolejowym towaru dowożonego częściami lub zładowanego i odwożonego Częściami i pobiera za to składowe, oznaczone w taryfie".

W postanowieniu wykonawczem do ust. 6 tegoż art. 6. 3 w wierszu 5 po słowie "olejów" dodaje się "mineralnych".

W art. 65 w ust. 1 ostatnie słowa "48 godzin" zmienia się na "termin wolny od składowego lub postojowego".

W ust. 2 tegoż art. 65 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "lecz ponosi za nie w obu wypadkach odpowiedzialność w charakterze ekspedytora".

Ust. 6 tegoż art. 65 otrzymuje nowe brzmienie:

"6. Obowiązek dołączania kart zgłoszenia statystycznego normują odnośne ustawy".

"Post Wyk. Cena kart zgłoszenia statystycznego i opłaty za wypełnienie lub ostemplowanie ich podane są w wykazie opłat dodatkowych (Część II taryfy)".

W art. 69 ust. 3 otrzymuje numeracje "4", a jednocześnie wprowadza się nowy ust. 3 treści następującej:

"3. Opłaty, mające być uiszczona przez nadawcę, powinna stacja nadania wymienić szczegółowo tak w liście przewozowym, jak i we wtórniku".

W art. 72 ust. 1 w post. wyk. ostatnie słowa "mniejszą nad 25 mk." zmienia się na: "mniejszą niż 10.000 mk".

W tymże art. 72 w ust. 4 ostatnie zdania otrzymuje brzmienia: "kolei przysługuje prawo regresu do odbiorcy przesyłki".

W art. 73 ust. 4 słowo "żądanie" zastępuje się. przez "zlecenie".

W ust. 8 tegoż art. 73 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"W tych wypadkach, kiedy zlecenia dodatkowe były wywołane nie z winy kolei, przysługuje jej prawo pobrania, oprócz narosłego przewoźnego, opłat dodatkowych i wydatków w gotowiźnie, także przewidzianej w Taryfie opłaty specjalnej za wykonanie tych zleceń".

W ust. 9 tegoż art. 73- w wierszu 4-m słowa "zlecenia odbiorcy" zmienia się na "wskazówki odbiorcy".

W art. 75 punkt a) ust. 3 uzupełnia się zdaniem:

"W tym wypadku zarządy kolejowe mogą, w drodze wyjątku, oznaczyć termin dodatkowy z warunkiem późniejszego zatwierdzenia go przez Ministra Kolei Żelaznych".

W zależności od tego skreśla się ust. 4, a ust. 5 otrzymuje numerację 4. Pozatem w wierszu 2 tego ustępu po słowach "w ust. 3" dodaje się punkty b), c) i d) "a dalsza część tego ustępu otrzymuje brzmienie następujące: "terminy dodatkowe z ust. 3-a powinny być osobno ogłaszane i nie wchodzą w życie przed ogłoszeniem. W ogłoszeniu należy uwidocznić, czy zarządzenie zostało zatwierdzone przez Ministra Kolei Żelaznych, czy też zastrzega się późniejsze jego zatwierdzenie. Jeżeli zarządzenie o terminach dodatkowych nie będzie zatwierdzone w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia, traci ono moc obowiązującą".

Postanowienie wykonawcze do ust. 3 tegoż art. 75 uzupełnia się zdaniem:

"W myśl p. b) ust. 3 na przewóz od i do stacji miejskich dla przesyłek tak pośpiesznych, jak i zwyczajnych - 1 dobę".

W art. 76 do ust. 9 dodaje się postanowienie wykonawcze:

"Post. Wyk. Przed wykupieniem listu przewozowego odbiorcy nie przysługuje prawo brania próbek towaru.

W art. 77 tak w tytule, jak i w ust. 1 skreśla się słowo "zawartość".

Do tegoż art. 77 dodaje się ust. 4:

"4. Ważenie przesyłek wagonowych odbywa się w myśl postanowień art. 58".

W art. 78 ust. 2 w zdaniu ostatniem po słowach "interes przewozowy" dodaje się "i za zgodą Ministra Kolei Żelaznych".

W art. 79 ust 3 wyrazy "wysłania depeszy" zmienia się na "nadania depeszy".

W tymże art. 79 w postanowieniu wykonawczem do ust. 4 opłatę za wydanie odpisu zawiadomienia podwyższa się do 200 mk.

W art. 80 do ust 3 dodaje się postanowienie wykonawcze:

"Post Wyk. Przy przesyłkach wagonowych, które odbiorca nadaje na stacji przeznaczenia bez przeładowania za nowym listem przewozowym do dalszego przewozu, liczy się tylko termin, ustalony do odbioru, jako wolny od postojowego".

W ust. 8 tegoż art. 80 dwa ostatnie zdania, rozpopoczynające się od słów "zarządzenia powyższe i t. d." otrzymują brzmienie:

"Wprowadzenie i ogłaszanie tych zarządzeń przez zarząd kolejowy oraz zatwierdzanie ich przez Ministra Kolei Żelaznych dokonywa się trybem, ustalonym w ust. 4 art. 75".

W art. 81 ust. 1 w wierszu 5 skreśla się słowa"(art. 73 ust. 6)".

Do tegoż ust. 1 dodaje się nowe postanowienie wykonawcze:

"Post Wyk. II. Pozatem mają zastosowanie postanowienia art. 73".

W art. 88 ust. 1 skreśla się zdanie ostatnie "Minister Kolei ma prawo i t. d., aż do słów: uszkodzenie przesyłki".

W art. 94 ust. 1 wyraz "stratę" zmienia się na "szkodę".

W art. 98 ust. 1 termin "6 miesięcy" zmienia się na "1 rok".

Ust. 5 tegoż art. 98 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Roszczenia, które w myśl art. 97 i 98 wygasły lub uległy przedawnieniu, nie mogą być zgłaszane w drodze powództwa wzajemnego lub kompensacji".

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 maja 1923 r.