Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1923.37.247 - OpenLEX

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.37.247

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 28 marca 1923 r.
o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza, się co następuje:
W części II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 48, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W Postanowieniach taryfowych:

Wszystkie opłaty wskazane w punktach 70, 71, 81,91,92, 93 i 95 ustalone z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 17, poz. 112), podwyższa się o 100%.

W p. 13 po słowach "dla przesyłek drobnych" dodaje się słowa: "za wagę rzeczywistą".

W p. 88 zdanie, wprowadzone z dniem 1 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 680, str. 1283), rozpoczynające się od słów: "Za przetrzymanie zagranicznego wagonu i t. d., aż do słów: 6 franków francuskich za każdy dzień", skreśla się.

W Wykazie opłat dodatkowych:

Wszystkie opłaty dodatkowe, wyrażone w rubrykach "Marki" i ustalone z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 17, poz. 112), oprócz opłaty 20 fenigów, podanej w p. 12 "Opłata za ubezpieczenie dostawy", podwyższa się o 100%.

W p. 4. "Opłaty za zaopatrzenie przesyłki w napis stacji przeznaczenia" tytuł uzupełnia się słowami "lub w cechę czy numer".

Też same słowa "lub w cechą czy numer" wstawia się również w tekście po słowach "stacji przeznaczenia".

W p. 6. "Opłaty za przechowania przesyłek" uwaga końcowa otrzymuje brzmienie następujące:

"Uwaga. Słupy telegraficzne i telefoniczne oraz inne materjały, stanowiące własność Ministerstwa Poczt i Telegrafów, przechowywane są bezpłatnie".

§  2.
W części III Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 48, poz. 428) wprowadza się zmiany następujące:

W gr. 7. "Owoce, jagody i orzechy" pozycję "Owoce i jagody suszone" uzupełnia się słowami "parowane i moczone".

W gr. 13 "Mąka i kasze wszelkie" pozycję "Wszystkie przedmioty tej grupy" zmienia się na "Mąka zbożowa i ziemniaczana oraz kasze wszelkie w workach".

W gr. 22 "Zwierzęta domowe żywe" w uwadze a) słowo "przewoźne" zmienia się. na słowo "opłatę".

W tejże gr. 22 "Zwierzęta domowe żywe" opłaty za sztuki pojedyncze, opłaty stacyjne przy przewozie zwierząt, podane w odsyłaczu *) i opłatą minimalną 4.000 mk, podaną w uwadze a) do gr. 22, ustalone z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Na 17, poz. 112), podwyższa się o 100%.

W gr. 25 "Ryby i raki" wprowadza się nową pozycję: "Śledzie marynowane" z klasyfikacją" "I-III".

W gr. 41 "Materjały drzewne" w uwadze a) w wierszu 9 po słowach "Robót publicznych" dodaje się słowa: "Ministerstwa Poczt i Telegrafów".

W gr. 55 "Kamienie i minerały" w uwadze k) po słowie "nieobrobione" dodaje się słowa: "lub 7. gruba obrobione".

W gr. 60 "Wyroby garncarskie i gliniane" uwagę b) uzupełnia się w sposób następujący: "Za cegły, dachówki i rury gliniane i piaskowe niepolewane, przewożone za świadectwami organów Ministerstwa Robót Publicznych, Magistratów lub samorządów powiatowych, wydawanemi instytucjom lub osobom, posiadającym pozwolenie na budowę, przewoźne przy przesyłkach wagonowych bez opakowania oblicza się według kl. VI ze zniżką 25%".

W dziale XI. "Wytwory przemysłu mechanicznego i metalowego" tworzy się nową grupę 68a, mianowicie:

"68a. Artykuły przemysłu elektrotechnicznego.

Akumulatory, baterje (stosy), elementy I-II

Armatura elektryczna, lampki elektryczne (żarówki), lampy łukowe, bezpieczniki, korki do instalacji elektrycznych, wyłączniki (kurki) I-II

Drut izolowany (przewodniki), sznury i kable elektryczne I-III

Węgiel prasowany do lamp łukowych i baterii I-III

Maszyny, aparaty, silniki i liczniki elektryczne I-II"

W zależności od tego skreśla się odnośne pozycje z grup 65 i 68 nomenklatury.

W gr. 69 "Pierwiastki chemiczne i t. d." w pozycji "Soda wszelka i t. d." po słowach "oprócz mydlanego" dodaje się słowa: "i celulozowego" oraz w pozycji "Odpadki z fabrykacji kwasu i t. d." po słowach "do czyszczenia gazu" dodaje się słowa: "i ług celulozowy".

W gr. 73 "Nawozy sztuczne i naturalne" pozycję "Wapno do nawożenia" przenosi się z ustępu drugiego do pierwszego z klasyfikacją: IIc) -VIc).

W gr. 107 "Lampy, lichtarze i t. d." w tytule grupy skreśla się słowo "elektryczna".

W gr. 126 "Wozy, omnibusy, furgony i t. d." w pozycji "Furgony teatrów i t. d." po słowach "wozy meblowe" skreśla się słowo "używane". W uwadze d) dodaje się słowa: "najmniej jednak za 10.000 kg".

§  3.
W części IV Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "tablice opłat przewozowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 91, poz. 847 i № 113, poz. 1023 oraz z 1923 r. № 17, poz. 112): wszystkie opłaty, ustalona z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 17, poz. 112), podwyższa się c 100%.
§  4.
W części V Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 17, poz. 112): wszystkie opłaty podwyższa się o 100% z następującemi wyjątkami: a) opłaty Zawarte w tablicy stacyjnej do taryfy wyjątkowej Na 1-8 na przewóz ropy, w tablicy stacyjnej do taryfy wyjątkowej № 2-A na wywóz zagranicę przetworów naftowych oraz w tablicy opłat przewozowych do taryfy wyjątkowej № 2-A na wywóz zagranicę przetworów naftowych-podwyższa się o 50%, i b) w taryfie wyjątkowej № 2-B na wywóz przetworów naftowych przez Gdańsk morzem zagranicą zmienia się brzmienie pierwszych trzech ustępów w sposób następujący:

"Za przesyłki przetworów naftowych, wywiezionych z Gdańska morzem zagranicę, rafinerjom dokonywującym tego wywozu, zwraca się z przewoźnego, pobranego do Tczewa według taryfy wyjątkowej № 2-A, 30% opłaty".

W taryfie wyjątkowej № 2-C dodaje się w końcu zdanie następujące:

"W obu wypadkach obliczenie dokonywa się za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej za 10.000 kg., według stawki podanej w rubryce c (dla 15.000 kg.)".

W taryfie wyjątkowej № 3 "Na wywóz zagranicę budulca drzewnego nieobrobionego i obrobionego (z gr. 41)" punkt "1) Obszar ważności" otrzymuje brzmienie następujące:

"Od stacji na linjach kolejowych Białystok - Grodno - Wilno - Mowo Święciany, Czeremcha - Wołkowysk - Lida - Mołodeczno - Królewszczyzna, Brześć - Baranowicze, Żabinka - Pińsk - Łuniniec, Grajewo - Białystok - Czeremcha - Brześć, Bielsk- Hajnówka-Białowieża, Białystok - Wołkowysk-Baranowicze, Suwałki-Łosośna, Grodno-Mosty, Wilno- Lida - Baranowicze - Łuniniec, Wilejka-Mołodeczno, Podbrodzie - Królewszczyzna, do stacji Grajewo tranzyto".

§  5.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 15 kwietnia 1923 r.