Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 stycznia 1923 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu, i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
W części III Taryfy "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 48, poz.- 428) wprowadza się uzupełnienia następujące:

w gr. 41 "Materjały drzewne" wstawia się nowa pozycja: "Zrzyny, wióry i opiłki korkowe... I-V";

w uwadze c) do gr. 73 "Nawozy sztuczne i naturalne" po słowach: "Kółek i Syndykatów" dodaje się: "oraz Kooperacji Rolnej (Kooprolna)".

W części V Taryfy "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 97, poz. 894) wprowadza się zmiany następujące:

Tytuł taryfy wyjątkowej № 1-A uzupełnia się słowami "do rafinerji krajowych". Jednocześnie podany w tejże taryfie wyjątkowej № 1-A wykaz rafinerji, położonych przy stacjach P. K. P., uzupełnia się stacją "Panewnik", a wykaz rafinerji przy stacjach kolei prywatnych stacją "Sopów".

W zależności od tego ust. 2) "Opłaty" uzupełnia się zdaniem następującem:

"Przy przesyłkach, adresowanych do st. Panewnik, przewoźne oblicza się od stacji nadania do stacji przejściowej na polską część Śląska Górnego".

Tytuł taryfy wyjątkowej № I-B uzupełnia się słowami "przy udowodnionym wywozie przetworów naftowych zagranicę".

Podany w tejże taryfie wyjątkowej Na I-B wykaz rafinerji, położonych przy stacjach P. K. P., uzupełnia się stacjami: "Stryj" i "Nadworna", a nadto dodaje się ustęp następujący: "oraz przy stacjach kolei prywatnych: Peczeniżyn Szczepanowski i Sopów".

W zależności od tego w tablicy "Opłaty za przewóz ropy naftowej i t. d." wprowadza się w ustępie a) pozycje następujące:

Od stacjiBorysławKrosnoNdwórnaOlszanicaRóżniatów-KrechowiceSkołyszyn
Do stacji
Nadworna1.3802.075-1.3308402.210
Stryj3301.4701.1401.0804801.605

W ustępie b) po słowach "Peczeniżyn Szczepanowski" dodaje się słowa "lub Sopów".

W taryfie wyjątkowej № 2-A ustęp 1) "Obszar ważności" otrzymuje brzmienie następujące:

"Od stacji, wymienionych w taryfie wyjątkowej № 1-h, przy których znajdują się rafinerje nafty, do wszystkich polskich stacji granicznych oraz do stacji przejściowych na polski Śląsk Górny".

W zależności od tej zmiany w ustępie 3) "Warunki stosowania" słowa "stacjach tranzytowych" zmienia się na wszystkich wypadkach na "stacjach granicznych lub przejściowych".

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lutego 1923 r.