Zmiany i uzupełnienia taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.47.432

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 25 maja 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy art. 4 punktów 8 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567), zarządza się co następuje:
W "Taryfie kolejowej na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami kolei, położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska z jednej, a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z drugiej strony:
a)
przy przejściu bezpośredniem,
b)
tranzytem przez Czechosłowację,
c)
tranzytem przez Austrję i Czechosłowację", stanowiącej załącznik № 2 do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 779) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 149) i z dnia 11 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 23, poz. 186), wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:
1)
We "Wstępie", w ust. 1 po słowach: "przyjmują do przewozu towary" dodaje się w nawiasach słowa: "(włączając w to przewóz zwłok i zwierząt żywych)".
2)
W rozdziale B "Postanowienia szczególne, w § 6 "Do art. 11 K. M. (Zasady obliczania przewoźnego) " punkt 3 zastępuje się nowem brzmieniem nastąpującem:

"3. Przy przejściu przez kolej Rawicz-Kobylin przewoźne oblicza się oddzielnie za odcinek tej kolei według polskiej taryfy wewnętrznej, a mianowicie:

a) przy przejściu przez odcinek Kobylin-Górka Miejska - Granica Państwa pod Rawiczem (w kierunku Wehrse) - za 39 km;

b) przy przejściu przez odcinek Kobylin-Górka Miejska - Rawicz (w kierunku Korsenz) - za 34 km;

c) przy przejściu przez odcinek Rawicz P. K. P.- Granica Państwa pod Rawiczem (w kierunku Wehrse) - za 6 km".

3)
W "Spisie granicznych stacyj przejścia" w punkcie f) "Graniczne stacje przejścia pomiędzy koleją Rzeszy Niemieckiej a kolejami Sarry" nazwę stacji "Hamborn" zmienia się na "Namborn".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1927 r.