Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.102.679

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzenia o przepisach taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czesko-słowackiemi. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 listopada r. b. w rozporządzeniu poz. 283, ogłoszonem w Nr 45 Dziennika Ustaw z 1920 r. wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia, mianowicie:
W ustępie A, w wierszu 2-im i 4-ym skreśla się słowa: "Bogumin," "Cieszyn" i "Karwinę," a umieszcza się w alfabetycznym porządku słowa: "granicę pod Zebrzydowicami" i "granicę pod Cieszynem."

Ustęp A otrzymuje uzupełnienie następujące: "Odległości kilometryczne wynoszą: od granicy państwa pod Zebrzydowicami do stacji Zebrzydowice 5 km., od granicy państwa pod Cieszynem do stacji Cieszyn-Bobrówka 2 km."

* Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.5.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1921 r.