Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 grudnia 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzeń o przepisach taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czeskosłowackiemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r.) Monitor Polski N° 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 stycznia 1921 r. w poniższych rozporządzeniach wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia, mianowicie:
a) W rozporządzeniu poz. 283, ogłoszonem w № 45 Dziennika Ustaw z 1920 r. w ustępie A. umieszcza się przed tekstem napis: "1. Postanowienia ogólne", a sam ustęp A. otrzymuje uzupełnienie następujące:

II. Postanowienia o przewozie wagonów-kotłów prywatnych właścicieli.

1. Wagony - kotły prywatnych właścicieli, próżne, oraz towary w nich załadowane, przewozi się na zasadzie postanowień taryfowych, obowiązujących na kolejach biorących udział w przewozie, z zachowaniem przepisów niżej przytoczonych. Właściciel wagonu ma prawo dysponowania nim.

2. Wagony-kotły prywatnych właścicieli, wysyłane pod naładunek albo zwracane opróżnione, należy kierować zgodnie z dyspozycją właściciela albo dzierżawcy do tej granicznej stacji przejściowej, przez którą mają one wrócić albo już przeszły z ładunkiem. W tym celu powinien właściciel albo dzierżawca wagonu porozumieć się z nadawcą wagonu ładownego i ustalić z nim graniczną stacje, przejściową, którą należy wskazać w liście przewozowym.

3. Wagony-kotły prywatnych właścicieli, wysyłane pod naładunek albo zwracane opróżnione, przewozi się bez listu przewozowego bezpłatnie, o ile przewóz tych wagonów z ładunkiem na jednakowym szlaku tej samej kolei uskuteczniono w przeciągu 2 miesięcy przed rozpoczęciem przebiegu próżnego, albo dokonano go w takim samym terminie po ukończeniu przebiegu próżnego.

4. Za przebiegi próżne nie wyrównane całkowicie przebiegami ładownemi na szlakach kolei polskich w wymienionym dwumiesięcznym terminie, przewoźne pobiera się od odbiorcy względnie od nadawcy wagonu na stacji polskiej. Przewoźne oblicza się według stawek obowiązującej taryfy wewnętrznej dla taboru kolejowego na własnych kołach."

b) W rozporządzeniu poz. 679, ogłoszonem w № 102 Dziennika Ustaw z 1920 r., skreśla się ostatni ustęp, rozpoczynający się od słowa "Przewóz".