Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 czerwca 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach Przepisów przewozowych, stanowiących część i Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym-, czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1. W Przepisach Przewozowych, stanowiących część I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, a rozciągniętej rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 43, poz. 266) na przewozy kolejami wąskotorowemi, wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W art. 88 ustęp 3 (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414 i z 1922 r. № 6, poz. 40) uzupełnia się postanowieniem wykonawczem następującej treści:

(Post. Wyk.). W obrębie Dyrekcji kolejowej Warszawskiej na kolejach wąskotorowych państwowych: 1) Bialskiej-podlaskiej, 2) Gosławickiej, 3) Kujawskich, 4) Mława - Przasnysz, 5) Nasielsk - Lubicz, 6) Ostrołęckiej, 7) Rogów-Rawa-Biała, 8) Wieluńskiej

i na kolejach wąskotorowych prywatnych: 1) Kalisko-Tureckiej i 2) Piotrkowsko-Sulejowskiej;

oraz w obrębie Dyrekcji kolejowej Radomskiej i Wileńskiej na wszystkich kolejach wąskotorowych państwowych i prywatnych Minister Kolei Żelaznych w myśl ust. 1 niniejszego artykułu i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu ustala czasowo normę maksymalną, ograniczającą wysokość odszkodowania, przypadającego za zaginięcie lub brak przesyłki na 100 mk. za każdy kilogram wagi.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.