Zmiany i uzupełnienia Przepisów Przewozowych, stanowiących część I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1922.18.156 - OpenLEX

Zmiany i uzupełnienia Przepisów Przewozowych, stanowiących część I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.156

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLE! ŻELAZNYCH
z dnia 22 lutego 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach przepisów przewozowych, stanowiących część taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
W przepisach przewozowych, stanowiących część I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W art. 68 post. wykon. do ustępu 3 uzupełnia się słowami: "oraz w taksie komisowego, pobieranego przez agencje celne polskich kolei państwowych".

W art. 70 post. wykon. II do ustępu 4 uzupełnia się zdaniem "Reklamacje, do których nie dołączono powyższych dowodów, oraz reklamacje, nie podające kwot i podstaw uzasadniających, powinny być zwracane reklamantowi z podaniem przyczyny zwrotu".

W art. 77 w ustąpię 2-m część druga zdania pierwszego rozpoczynająca się od słów: "oraz jeżeli charakter przesyłki i warunki przewozowe pozwalają na ustalenie ilości sztuk", otrzymują brzmienie następujące: "oraz jeżeli charakter przesyłki i warunki przewozowe na to pozwalają".

W art. 79 ustąp 1 otrzymuje postanowienie wykonawcze treści następującej:

"(Post. Wyk.). Z reguły zawiadomienie o przybyciu przesyłki powinno być dokonywane pocztą. Żądanie zawiadomienia w inny sposób (przez posłańca, telegraficznie lub telefonicznie) powinien odbiorca zgłosić stacji piśmiennie. Uiszczoną opłatę posłańcowi, za depeszę, za list polecony lub zwykły, jak również przewidzianą opłatą za powiadomienie telefoniczne stacja wpisuje do listu przewozowego i pobiera przy wydaniu przesyłki".

W tymże art. 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Zawiadomienie uważa się za spełnione po upływie 12-tu godzin od chwili nadania listu na poczcie, 4-ch godzin od chwili wysłania depeszy czy posłańca, i 2-ch godzin od chwili zawiadomienia przez telefon".

W art. 81 ustępie 4-m w punkcie a) po słowie:

"bezzwłocznie" dodaje się słowa "po upływie terminu odbioru przesyłki" oraz w punkcie b) tegoż ustępu 4-go termin 2-tygodniowy, przewidziany w p. b), zmienia się na 4 tygodnie.

W art. 87 ust. 4 zamiast słów: "straty w wadze", należy zamieścić "straty na wadze".

W art. 92 skreśla się postanowienie wykonawcze do ustępu 3-go.

W art. 97 w ust. 2 p. b) zamiast słów: "za straty, powstałe wskutek" zamieścić należy "z powodu".

W art. 93 w ustępie 2 zamiast słów: "od dnia wydania przesyłki" zamieścić należy słowa: "od dnia wydania względnie złożenia przesyłki na składzie".

W załączniku A "Postanowienia o przewozie zwierząt żywych" (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 16, poz. 82) w art. 5 ustępie 5 w zdaniu ostatniem po słowach "powinna dostarczyć" dodaje się "w miarę możności".

Równocześnie do tegoż ust. 5 dodaje się postanowienie wykonawcze treści następującej:

"(Post. Wyk.). Za podściółkę, dostarczoną w razie przeładowania zwierząt, kolej pobiera zwrot kosztów własnych".

W załączniku B "Przepisy dotyczące przedmiotów, przyjmowanych do przewozu kolejami warunkowo" (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 16, poz. 82) w grupie I działu I "Materjały strzelnicze i rozsadzające, uznane za bezpieczne przy zwykłych czynnościach! połączonych z przewozem" dodaje się nowy p. e) treści następującej:

"e) dynamon i miedziankit (chlorek potasu) nie nasycony naftą".

W grupie II tegoż działu I "Materjały strzelnicze i rozsadzające, łatwo wybuchające" dodaje się również nowy p. e) treści następującej:

"e) miedziankit (chlorek potasu) nasycony naftą".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 roku.