Zmiany i uzupełnienia Ogólnej Taryfy towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.410

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Ogólnej Taryfy towarowej.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisowo przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dzien. Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej, zarządzam wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 1921 r., następujących zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dziennik Ustaw R. P. r. 1920 № 40 poz. 243), obowiązującej od 1 czerwca 1920 r. wraz z późniejszemi uzupełnieniami:

We "Wstępie".

W wykazie kolei prywatnych okręgu Stanisławowskiego zamieścić przy nazwach kolei miejscowych: "Dolina-Wygoda" i "Pałahicze-Tłumacz" następującą uwagą w nawiasach:

"(patrz p. 81 części II-ej niniejszej Taryfy) ".

W części II-ej: "Postanowienia Taryfowe".

W punkcie 9 przed ust. B. wstawia się ustęp następujący: "Za przewóz całowagonowych przesyłek pośpiesznych normalnych pociągami osobowemi zwykłemi przewoźne oblicza się według klasy, ustanowionej dla przewozu przesyłek pośpiesznych, podwyższonej o 50%, za przewóz zaś tychże przesyłek pociągami osobowemi pośpiesznemi - według, tejże klasy dla przesyłek pośpiesznych, podwyższonej o 100%, z pobraniem opłaty za przewóz w obydwu przypadkach za wagę rzeczywistą, nie mniej jednak, niż za 10.000 kg. Dla przewozu tych przesyłek pociągami osobowemi i pośpiesznemi wymagane jest przedwstępne porozumienie z koleją". Rozdział III Postanowień Taryfowych otrzymuje brzmienie następujące:

III. Przewóz towarów w wagonach niekrytych".

27. W wagonach niekrytych przewozi się:

a) towary, przewozu których w wagonach niekrytych wymagają "Przepisy, dotyczące przedmiotów, przyjmowanych do przewozu warunkowo" (załącznik B do części 1 Taryfy)-,

b) przedmioty, które z powodu swojej nadmiernej objętości lub wagi nie mogą być załadowane do wagonów krytych;

c) towary, do przewozu których istnieją specjalne wagony niekryte.

Ponadto w wagonach niekrytych może kolej przewozić następujące towary, wymienione w "Nomenklaturze i klasyfikacji towarów" (część III Taryfy):

z grupy3-ej-ziemniaki świeże i suszone oraz obierzyny;
"4-ej-buraki cukrowe oraz buraki i marchew pastewne;
"5-ej-słoma i siano prasowane (pod oponami nadawcy);
"6-ej-drzewka owocowe i leśne, sadzonki i ich szczepy oraz krzewy jagodowe;
"12-ej-cykorja w korzeniach;
14-ej-poślad z ziarna, plewy i otręby (w beczkach);
"16-ej-oleje roślinne, fusy olejne i osad z substancji roślinnych (w beczkach) ;
"17-ej-melasa w beczkach, pastewne mieszaniny cukrowe, wytłoki buraczane i inne odpadki cukrownicze;
"18-ej-braha w beczkach, wytłoki ziemniaczane i inne odpadki gorzelnicze;
"19-ej-wywar piwny w beczkach i słodowiny;
"21-ej-drożdże płynne w beczkach;
"38-ej-kości, rogi i kopyta, włosie, grzywy i ogony, oddzierki i wióry skórzane, rogowe i kościane oraz garbowiny;
"41-ej-budulec drzewny obrobiony i nieobrobiony, podkłady kolejowe, drzewo kopalniane, drzewo celulozowe, kostki brukowe,
"-słupy telegraficzne i telefoniczne;
"42-ej-drzewo opałowe i karpina (pnie i korzenie) ;
"43-ej-wyroby ciesielskie, bednarskie i kołodziejskie rozebrane i nierozebrane, beczki, skrzynie i paki pospolite, trumny
"-niemalowane i gonty;
"44-ej-smoła drzewna, dziegieć i żywica (w beczkach);
"46-ej-tektura (papa) dachowa i ścienna smołowcowana lub asfaltowana;
"47-ej-węgiel kamienny i brunatny, koks, torf oraz brykiety wszelkie;
"48-ej-rudy wszelkie (oprócz rud złotych, srebrnych i platynowych), żużle, szlaka oraz inne odpadki z wytaplania rud;
"49-ej-asfalt naftowy, smoła naftowa, gudron i koks naftowy;
"51-ej-asfalt (oprócz naftowego) i wyroby z niego;
"52-ej-alabaster, gips i kreda surowa, w kawałkach;
"53-ej-wapień surowy oraz cegły i dachówki wapienne;
"54-ej-azbest surowy, papa azbestowa i masa izolacyjna;
"55-ej-kamienie surowe, nieobrobione lub zgruba obrobione, kamienie obrobione, szlifowane i polerowane oraz talk;
"56-ej-piasek, żwir, tłuczeń (szaber) oraz glina surowa i ziemia (oprócz farbiarskiej);
"57-ej-woda zwykła i morska oraz lód i śnieg;
"58-ej-butelki i butie szklane w opakowaniu;
"59-ej-kafle i płytki fajansowe oraz izolatory telegraficzne w opakowaniu;
"60-ej-masa kamienna i szamotowa, glina ogniotrwała palona, polewa, cegły, dachówki, rury, dreny, kafle, płyty, tafle i naczynia gliniane i kamienne oraz klinker;
"61-ej-wyroby cementowe i betonowe oraz kamień budowlany sztuczny;
"62-ej-szkło tłuczone oraz wyroby porcelanowe, fajansowe, gliniane i t. d. w kawałkach, skorupach, okruchach i rumowisko budowlane;
"63-ej-żelazo i stal surowa oraz w półfabrykatach i żelazo stare (szmelc);
"65-ej-przęsła i dźwigary mostowe, arki, belki, kadzie, zbiorniki, pancerze okrętowe, beczki, kotły parowe, rury, wały, kiesony, szyny i przybory kolejowe i tramwajowe, części zapasowe taboru, kuchnie i kuźnie przenośne:
"69-ej-kwas siarkowy, solny i karbolowy czarny, ałuny wszelkie oraz chlorek cynku (w beczkach) ;
"70-ej-smoła węglowa surowa i preparowana oraz pak (w beczkach);
"73-ej-gnój, kompost, szlam i fosforyty niemielone;
"83-ej-bawełna naturalna i sztuczna w belach (pod oponami nadawcy);
"84-ej-len i konopie w belach (pod oponami nadawcy);
"86-ej-wełna naturalna i sztuczna w belach lub workach (pod oponami nadawcy);
"95-ej-szmaty, obrzynki i odpadki włókiennicze, w opakowaniu;
"125-ej-karawany zamknięte ze zwłokami;
"126-ej-wozy, omnibusy, furgony teatrów wędrownych, cyrków, panoram, zwierzyńców, powozy, sanie i samochody nierozebrane;
"127-ej-statki, łodzie oraz samoloty i balony nierozebrane;
"128-ej-baraki i domy składane oraz karuzele;
"129-ej-tabor kolejowy, tramwajowy i kolejek przenośnych oraz pomosty wagowe;
"130-ej-działa i tabor wojskowy.

Pozatem kolei przysługuje prawo przewożenia w wagonach niekrytych (pod oponami lub bez opon) wszelkich innych towarów, ale bez ograniczenia odpowiedzialności, przewidzianego w p. 1a art. 86 "Przepisów Przewozowych" (część I Taryfy).

28. Na żądanie nadawcy kolej obowiązana jest użyczyć do przykrycia przesyłki, załadowanej na wagon niekryty, opon własnych ale tylko w miarą możności i w razie pewności, iż rodzaj towaru nie grozi uszkodzeniem opon. Za wynajem opon pobiera się opłaty, przewidziano w Wykazie opłat dodatkowych (część II Taryfy). Okrycia przesyłki oponą dokonywa ten, kto ładuje.

29. Jeżeli przesyłka, której przewóz powinien być dokonany w wagonie krytym, będzie w braku takich wagonów załadowaną do wagonu niekrytego pod oponą kolei, to za wynajem opony kolej opłaty nie pobiera.

30. Jeżeli przesyłka składa się częściowo z towarów, które według p. 27 przewożone być mogą w wagonach niekrytych, częściowo zaś z towarów, przewożonych w wagonach krytych, to kolej ma prawo załadować całą przesyłkę do-wagonu niekrytego.

31. Jeżeli towary, które kolej ma prawo przewozić w wagonach krytych, będą jednak na skutek wymagań policyjnych, celnych lub podatkowych, albo na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, przewiezione w wagonach krytych,- to przewoźne za taką przesyłkę podwyższa się o 10%".

Pop. 36-m (w brzmieniu rozporządzenia z dnia 6 maja 1921 r. Dz. Ust. 43 poz. 265) wstawia się p. 36a treści następującej:

"36a. W razie przewozu opakowania, wyszczególnionego w p. 35, w stanie próżnym pod naładunek, przewoźne oblicza się według taryfy normalnej z tem jednak, że po dokonaniu następnie przewozu w tem opakowaniu ładunku na tę samą stację nadawcy przysługuje prawo żądania zwrotu 50% uiszczonej za przewóz próżnego opakowania opłaty, pod warunkiem okazania tak pierwotnego listu przewozowego na przewóz opakowania, jak i listu przewozowego, świadczącego o przewozie w tem opakowaniu ładunku wraz ze złożeniem kopji tych listów dla kontroli".

W p. 37-m (według brzmienia rozporządzenia z dnia 6 maja 1921 r. Dz. Ust. 43, poz. 265) w ustępie 2 po słowach: "ze wskazaniem imienia i nazwiska dozorcy oraz" dodaje się: "w razie życzenia".

W p. 39 (według brzmienia rozporządzenia z dnia 6 maja 1921 r. Dz. Ust, № 43, poz. 265) w ustępie a) po słowach: "przy przesyłkach pośpiesznych" dodaje się: "w tej liczbie przewożonych i w pociągach osobowych".

Po p. 79 wprowadza się nowy rozdział XXIV o brzmieniu następującem:

XXIV. Przewóz linjami kolejowe mi, stosującemi warunki specjalne".

"89. Za przesyłki zwyczajne, wysyłane do Cieszyna w Polsce przez Goleszów, przewoźne oblicza się oddzielnie za koleje polskie do granicy pod Cieszynem według taryfy niniejszej i oddzielnie za odcinek od granicy pod Cieszynem do stacji Cieszyn, z pobieraniem za odcinek ten długości 2 km. opłat następujących za każde rozpoczęte 100 kg.:

a)zaprzesyłkidrobne49mk.polskich
b)""półwagonowe27""
c)""całowagonowe.23""

Uwaga. Wysokość powyższych opłat może ulegać zmianie w zależności od stosunku kursowego marek polskich do koron czeskich. O zmianach podobnych będą na stacjach wywieszane odpowiednie obwieszczenia.

81. Przy przewozach kolejami miejscowemi okręgu Stanisławowskiego: Dolina - Wygoda i Pałahicze - Tłumacz w komunikacji tak wewnętrznej jak i bezpośredniej z innemi kolejami wszystkie opłaty przewozowe za przebieg temi kolejami oblicza się z podwyższeniem o 100%".

"W wykazie opłat dodatkowych.

W p. 6 (w brzmieniu rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. Dz. ust. № 51, poz. 313) "O płaty za przechowanie przesyłek (składowe i płaco we) " w ustępie 4 słowa "12 godzin służbowych" zmienia się na "24 godziny".

W p. 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu- (postojowe) i za zajęcie torów" w wykazie artykułów Przepisów przewozowych, zamieszczonych pod tytułem, skreśla się art. 52.

W tymże p. 7 (w brzmieniu rozporządzenia z dnia 3 września 1920 r. Dz. ust. 88, poz. 581) w ustępie 1 "Opłaty za przetrzymanie wagonów" po słowach: "oprócz wagonów ..........." dodaje się: "30-tonnowych i wagonów-kotłów .........."

W ustępie II "tegoż p. 7 (w brzmieniu rozporządzenia z dnia 3 września 1920 r. Dz. ust. № 88, poz. 581) po słowach: "Opłaty za przetrzymanie ..........." dodaje się: "wagonów 30-tonnowych i ..........".

W części III. "Nomenklatura i klasyfikacja".

W grupie 22 "Zwierzęta domowe żywe" w uwadze 1. po słowach "Przy przesyłkach pośpiesznych" dodaje się "w tej liczbie przewożonych także w pociągach osobowych".

W grupie 41 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 6 maja 1921 r. (Dz. Ust. № 43, poz. 265) "Materjały drzewne" pozycje "Stemple górnicze" i "Drzewo celulozowe" zastąpione być mają przez nowe pozycje w redakcji następującej:

"Drzewo kopalniane (stemple, fele, okorki i kapy) ".

"Drzewo celulozowe (papierówka) w okrąglakach i szczapach do 2 metrów długości".

Odpowiednio do tego w uwadze b) stówa "Za stemple górnicze" winny być zastąpione przez "Za drzewo kopalniane. ", zaś po słowach: "do fabryk celulozy. "dodać należy: "lub wyrobu wełny drzewnej".

W tejże grupie 41 dodaje się nowa uwaga d) treści następującej:

"d) Za budulec nieobrobiony, przewożony za świadectwami Magistratów do wyrobu na tartakach miejskich kostek brukowych, przewoźne oblicza się przy przesyłkach całowagonowych według taryfy, obniżonej o 50%".

W grupie 69 "Wyroby garncarskie, gliniane i terrakotowe" po wyrazach "Masa kamienna" dodaje się "i szamotowa oraz..".

W grupie 69 "Pierwiastki chemiczne, kwasy, zasady i sole" pozycja "Kwas siarkowy (siarczany), solny i karbolowy czarny (nieoczyszczony) uzupełnia się słowami "oraz masa do czyszczenia gazu".