Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień obowiązującej taryfy osobowej i bagażowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej zarządzam co następuje:
Z dniem 1 sierpnia 1920 r. w ogłoszonej w Dz. Ust. Nr 40 z 27 maja 1920 r. (poz. 242) "Ogólnopolskiej taryfie osobowej i bagażowej" wprowadza się poniżej przytoczone zmiany i uzupełnienia:

w części I.

A. Postanowienie wykonawcze I (3) do ustępu 3 artykułu 16 przepisów przewozowych przenieść do ustępu 2-go tegoż artykułu jako postanowienie wykonawcze 1 i wskutek tego zmienić odpowiednio numerację pozostałych postanowień.
B. Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1920 r., ogłoszone w Dzienniku Ustaw № 47, poz. 292, przestaje obowiązywać co do dopłat, zawartych w postanowieniach wykonawczych do art. 16-go przepisów przewozowych, wskutek czego dopłaty te podwyższa się o 100%.

w części II.

Zaprowadzone rozporządzeniem z dnia 27 maja 1920 r. (Dziennik Ustaw № 43 poz. 69) podwyższenie od dnia 1 czerwca 1920 r. o 100°/o opłat, zawartych w taryfie osobowej i bagażowej, przestaje obowiązywać co do miesięcznych biletów uczniowskich i co do tygodniowych biletów robotniczych.

Jednocześnie zaprowadza się dla przejazdów robotników między miejscem zamieszkania i pracy bilety powrotne za opłatą połowy ceny odnośnego biletu klasy III-ej według taryfy normalnej za przejazd w jedną stronę.

W skutek tego należy:

A) W rozdziale I D, dział I A "Przejazdy do szkół" w ustępie 1 zamiast słów "ulgi, wynoszącej 50% normalnej taryfy osobowej" umieścić wyrazy:

"ulg następujących:

a) wynoszącej 75% taryfy normalnej przy przejazdach codziennych za biletami miesięcznemi na odległość nie wyższą niż 75 km. między stacją, w pobliżu której znajduje się dany zakład naukowy, a tą, w pobliżu której uczeń stale zamieszkuje, i

b) wynoszącej 50% taryfy normalnej przy przejazdach na wakacje świąteczne i letnie lub z powrotem."

Ustęp 2 należy skreślić, zmieniając odpowiednio numerację ustępów dalszych.

B) W rozdziale I D, dział II A, należy umieścić pod nagłówkiem "Przejazdy między miejscem zamieszkania i pracy" słowa: a) "za biletami tygodniowemi," a w ustępie 1 po słowie "mieszanych" wyrazy: "lub w innych wagonach według uznania kolei."

Po tablicy cen biletów tygodniowych, co do których, jak to już zaznaczono, przestaje obowiązywać 100% podwyżka, należy umieścić nagłówek "b) za biletami powrotnemi," a pod nagłówkiem następujące przepisy:

"1. Robotników, wyjeżdżających nie codziennie, lecz w pewne tylko dni, ze stacji, w pobliżu której znajduje się miejsce ich pracy, do stacji, w pobliżu której (oni lub ich rodzina) stale zamieszkują, przewozi nie na odległość najwyżej 100 klm. w wagonach klasy III ej pociągów osobowych i mieszanych lub w innych wagonach według uznania kolei za ulgowemi biletami powrotnemi na podstawie osobnych zaświadczeń.

2. Zaświadczenia te ustalonego wzoru z fotografją winien wydawać: pracodawca i mają one zawierać podpis atramentowy jego oraz robotnika i potwierdzenie właściwego urzędu gminnego, powiatowego lub miejskiego.

3. Zaświadczenia te ważne są na 3 miesiące od dnia wystawienia, pracodawca zaś winien dwa razy w miesiącu (1 i 15) stwierdzać na zaświadczeniu, że właściciel tegoż pracuje u niego i ma prawo do otrzymania biletu powrotnego.

4. Bilety powrotne wydaje się tylko w soboty oraz w dni przedświąteczne, w inne. zaś dni tylko o ile zaświadczenie zawierać będzie potwierdzenie pracodawcy, że rozdział pracy nie uwzględnia niedziel, dni świątecznych, pór dnia i t. p.

5. Wyjazd pierwotny winien nastąpić w dniu wskazanym na bilecie stemplem kasowym, powrót zaś nie później niż w 2 dni po tym terminie, względnie w 3 dni, o ile bilet wydano w dniu, poprzedzającym dwa po sobie następujące święta.

6. Cena biletu powrotnego wynosi połowę ceny normalnej odnośnego biletu klasy III za przejazd w jedną stronę.

7. Pozatem obowiązują przepisy, zawarte w punkcie a".

Prócz zmian powyższych należy w obowiązującej taryfie osobowej i bagażowej przeprowadzić następujące sprostowania:

a) W spisie kolei prywatnych, zarządzanych przez Państwo, wykreślić w Okręgu Lwowskim kolej Sapieżanka-Krystynopol;
b) W części II, rozdział VII, dział B, w ustępie 1) 2) po słowie "osobowy"' skreślić wyraz "jedno".

Warszawa, dnia 16 lipca 1920 r.