Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU, SKARBU, SPRAWIEDLIWOŚCI, KOLEI ŻELAZNYCH, POCZT I TELEGRAFÓW, ORAZ B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 15 lutego 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień §§ 7, 14 i 15 rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie organizacji i przepisów postępowania urzędów, oraz izb przywozu i wywozu.

Na mocy art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust R. P. z 1920 r., № 79, poz. 527) zarządza się następujące zmiany w rozporządzeniu z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie organizacji i przepisów postępowania urzędów, oraz izb przywozu i wywozu (Dz. Ust. R. P. z 1920 r., № 107, poz. 703).
§  1. § 7 p. 2 powyższego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Na stałe desygnowany przedstawiciel Departamentu Kredytowego Ministerstwa Skarbu, oraz Delegat Ministerstwa Skarbu na Okręg Warszawski lub ich zastępcy. Wymienieni przedstawiciele Ministerstwa Skarbu na posiedzeniach zmniejszonego kompletu posiadają razem jeden glos".

§  2. § 14 powyższego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"W skład okręgowych urzędów przywozu i wywozu wchodzą:

1) dyrektor okręgowego urzędu oraz jeden lub dwóch jego zastępców, mianowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu (Art. 9 ustawy).

2) przedstawiciele miejscowych organizacji społeczno-gospodarczych.

Listę tych przedstawicieli zatwierdza Minister Przemysłu i Handlu na wniosek Przewodniczącego Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu. Ponadto do każdego z urzędów w myśl art. 2 ustawy z dnia 9-go lipca 1920 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi (Dz. Ust. R. P. 1920 № 56, poz. 347) Minister Skarbu może przydzielić swego delegata, do którego obowiązków należeć będzie kontrola i nadzór nad czynnościami urzędów w zakresie spraw walutowych w łączności z obrotem towarowym z zagranicą. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, oraz propozycje co do postępowania, lub zmian w działalności tych urzędów powyżsi delegaci będą komunikować delegatowi Ministerstwa Skarbu na Okręg Warszawski i równocześnie Głównemu Grzędowi Przywozu i Wywozu przez okręgowy urząd przywozu i wywozu przy którym są akredytowani.

§  3. § 15 ustęp 4 powyższego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Dyrektor okręgowego urzędu przywozu i wywozu ma prawo zawieszać każdą uchwałę zebrania okręgowego urzędu i odwołać się do Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu. Na żądanie delegata Ministerstwa Skarbu, przydzielonego do danego urzędu, dyrektor okręgowego urzędu przywozu i wywozu winien zawiesić każdą uchwalę urzędu, jak również wstrzymać wykonanie każdej poszczególnej swej decyzji, o ile takowe dotyczą spraw walutowych, i odwołać się od Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu.