Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2088

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ZMIANY
do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.,
przyjęte w Londynie dnia 11 czerwca 2015 r.

Przekład

REZOLUCJA MSC,396(95)

(przyjęta w dniu 11 czerwca 2015)

ZMIANY DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WYMAGANIACH W ZAKRESIE WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW) z 1978 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

KOMITET BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU,

POWOŁUJĄC SIĘ na art. 28 lit. b) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczący funkcjonowania Komitetu,

POWOŁUJĄC SIĘ TAKŻE na artykuł XII Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, z 1978 r. ("Konwencja"), dotyczący procedur wprowadzania zmian do Konwencji,

UWZGLĘDNIAJĄC na 95 sesji zmiany do Konwencji zaproponował i rozesłał zgodnie z artykułem XII (1) (a) (i),

1 PRZYJMUJE, zgodnie z artykułem XII (1) (a) (iv) Konwencji, zmiany do Konwencji, których tekst jest zapisany w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 UZNAJE, zgodnie z artykułem XII (1) (a) (vii) (2) Konwencji, że wspomniane zmiany uważa się za przyjęte od dnia 1 lipca 2016 r., chyba że przed tą datą więcej niż jedna trzecia Stron albo Strony, których łączna flota handlowa stanowi nie mniej niż 50 procent tonażu brutto światowej floty handlowej statków o pojemności brutto 100 RT lub większej j, zgłosi Sekretarzowi Generalnemu Organizacji sprzeciw wobec zmian;

3 ZACHĘCA Strony do zwrócenia uwagi, że zgodnie z artykułem XII (1) (a) (viii) Konwencji, zmiany w załączniku do niej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. po ich akceptacji, zgodnie z pkt 2 powyżej;

4 ZACHĘCA TAKŻE Strony do zwrócenia uwagi, aby w przypadku braku statków podlegających Kodeksowi IGF w chwili wejścia w życie tych zmian, uwzględniały doświadczenie zdobyte na statkach zgodnie z tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa układów zasilania silników gazem ziemnym, przyjętymi na mocy rezolucji MSC.285 (86);

5 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, dla celów artykułu XII (1) (a) (v) Konwencji, o przekazanie wszystkim Stronom Konwencji poświadczonych kopii niniejszej rezolucji i tekstu zmian zapisanych w załączniku;

6 ZWRACA SIĘ TAKŻE do Sekretarza Generalnego o przekazanie kopii niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WYMAGANIACH W ZAKRESIE WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW) z 1978 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZDZIAŁ  I

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prawidło  I/1

- Definicje i wyjaśnienia

1 W pkt 1, po istniejącym podpunkcie .40, dodaje się nową definicję w brzmieniu:

".41 Kodeks IGF oznacza Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa dla statków stosujących gazy lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, zgodnie z definicją zawartą w Konwencji SOLAS, prawidło II-1/2.29."

Prawidło  I/11

- Odnawianie dyplomów

2 Dotychczasowy punkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1 Każdy kapitan, oficer i radiooperator posiadający odpowiednio dyplom lub świadectwo wydane lub uznane zgodnie z jakimkolwiek rozdziałem Konwencji innym niż prawidło V/3 lub rozdział VI, pełniący służbę na morzu, lub zamierzający wrócić do pracy na morzu po okresie spędzonym na lądzie, aby nadal kwalifikował się do służby na statku morskim, jest zobowiązany, w odstępach czasu nieprzekraczających pięć lat:

.1 spełniać normy zdrowotne określone w prawidle I/9;

.2 wykazać ciągłość kompetencji zawodowych zgodnie z sekcją A-1/11 Kodeksu STCW.

ROZDZIAŁ  V

- SZCZEGÓLNE WYMOGI SZKOLENIOWE DLA PERSONELU NA STATKACH OKREŚLONYCH TYPÓW

3 po istniejącym prawidle V/2 dodaje się nowe prawidło V/3 w brzmieniu:

"Prawidło V/3

Obowiązkowe minimalne wymagania dotyczące wyszkolenia i kwalifikacji kapitanów, oficerów, marynarzy oraz innego personelu na statkach podlegających Kodeksowi IGF

1 Niniejsze prawidło stosuje się do kapitanów, oficerów i marynarzy oraz innego personelu na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

2 Marynarze, którym mają być powierzone obowiązki na statkach podlegających Kodeksowi IGF, muszą ukończyć szkolenie wymagane w punktach 4 do 9, odpowiednie do ich stanowiska, obowiązków i odpowiedzialności.

3 Wszyscy marynarze na statkach podlegających Kodeksowi IGF, przed powierzeniem im obowiązków pokładowych, przechodzą odpowiednie szkolenie zapoznawcze dotyczące statku I specjalistycznych urządzeń, określone w prawidle I/14, pkt 1.5.

4 Marynarze odpowiedzialni za bezpieczeństwo związane z przechowywaniem i stosowaniem paliwa, lub działaniem w przypadku zagrożenia związanego z paliwem na statkach podlegających Kodeksowi IGF posiadają świadectwo podstawowego przeszkolenia na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

5 Każdy kandydat ubiegający się o świadectwo podstawowego szkolenia na statkach podlegających Kodeksowi IGF musi ukończyć szkolenie podstawowe zgodnie z przepisami określonymi w sekcji A-V/3, pkt 1 Kodeksu STCW.

6 W przypadku marynarzy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo związane z przechowywaniem i stosowaniem paliwa, lub działaniem w przypadku zagrożenia związanego z paliwem na statkach podlegających Kodeksowi IGF, posiadających kwalifikacje i świadectwo wydane zgodnie z prawidłem V/l-2, pkt 2 i 5, lub prawidłem V/l-2, pkt 4 i 5 na zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych, należy przyjąć, iż spełniają wymogi określone w sekcji A-V/3, pkt 1, dotyczące podstawowego szkolenia do służby na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

7 Kapitanowie, oficerowie mechanicy i personel bezpośrednio odpowiedzialny za przechowywanie i stosowanie paliwa i za układy paliwowe na statkach podlegających Kodeksowi IGF posiadają świadectwo przeszkolenia wyższego stopnia na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

8 Każdy kandydat ubiegający się o świadectwo przeszkolenia stopnia wyższego na statkach podlegających Kodeksowi IGF, posiadający świadectwo przeszkolenia opisanego w pkt 4:

.1 musi ukończyć zatwierdzone przeszkolenie stopnia wyższego do służby na statkach podlegających Kodeksowi IGF i spełnia standardy kompetencji określone w sekcji A-V/3, pkt 2 Kodeksu STCW; oraz

.2 ma co najmniej miesięczną poświadczoną praktykę pływania, w trakcie której uczestniczył w minimum trzech operacjach bunkrowania na statkach podlegających Kodeksowi IGF. Dwie z trzech operacji bunkrowania mogą być zastąpione poświadczonym przeszkoleniem na symulatorze operacji bunkrowania stanowiącym część szkolenia określonego w pkt 8.1 powyżej.

9 Kapitanowie, oficerowie mechanicy oraz wszystkie inne osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przechowywanie paliwa i jego wykorzystanie na statkach podlegających Kodeksowi IGF, posiadający kwalifikacje i świadectwo wydane zgodnie ze standardami kompetencji określonymi w sekcji A-V/l-2 pkt 2 do służby na zbiornikowcach do przewozu gazów skroplonych, są uważani jako spełniający wymogi określone w sekcji A-V/3, pkt 2 dotyczącej przeszkolenia stopnia wyższego na statki podlegające Kodeksowi IGF, jeżeli również:

.1 spełniają wymogi określone w pkt 6;

.2 spełniają wymogi dotyczące bunkrowania określone w pkt 8.2 lub uczestniczyli w prowadzeniu trzech operacji ładunkowych na zbiornikowcu do przewozu skroplonego gazu;

.3 mają trzy miesiące praktyki pływania w okresie ostatnich pięciu lat na:

.1 statkach podlegających Kodeksowi IGF;

.2 zbiornikowcach przewożących jako ładunek paliwa objęte Kodeksem IGF; lub

.3 na statkach stosujących paliwo gazowe lub inne o niskiej temperaturze zapłonu.

10 Każda ze Stron porówna standardy kompetencji, których wymagała od osób pełniących służbę na statkach napędzanych paliwem gazowym przed 1 stycznia 2017 r. ze standardami kompetencji w sekcji A- V/3 Kodeksu STCW, oraz w miarę potrzeb określi wymóg podniesienia kwalifikacji przez personel.

11 Administracje zapewniają wydawanie świadectw przeszkolenia marynarzom którzy posiadają kwalifikacje zgodnie z pkt 4 lub 7,.

12 Marynarze posiadający świadectwa przeszkolenia zgodnie z pkt 4 lub 7, w odstępach czasu nieprzekraczających pięciu lat powinni podjąć odpowiednie szkolenie odnawiające lub są zobowiązani do przedstawienia dowodów, że osiągnęli wymagany standard kompetencji w ciągu ostatnich pięciu lat.

REZOLUCJA MSC.397(95)

(przyjęta w dniu 11 czerwca 2015)

ZMIANY DO CZĘŚCI A KODEKSU WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW)

KOMITET BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

POWOŁUJĄC SIĘ na artykuł 28 (b) Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczący funkcjonowania Komitetu,

POWOŁUJĄC SIĘ TAKŻE na artykuł XII i prawidło I/1.2.3 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 ("Konwencja"), dotyczące procedur wprowadzania zmian do części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW),

UWZGLĘDNIAJĄC, na 95. sesji poprawki do części A Kodeksu STCW, zaproponowane i rozesłane zgodnie z artykułem XII (1) (a) (i) Konwencji,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z artykułem XII (1) (a) (iv) Konwencji, poprawki do Kodeksu STCW, którego tekst znajduje się w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 POSTANAWIA, zgodnie z artykułem XII(1)(a)(vii)(2) Konwencji, że wspomniane zmiany do Kodeksu STCW uznaje się za przyjęte w dniu 1 lipca 2016 r., o ile przed tą datą więcej niż jedna trzecia Stron albo Strony, których łączna flota handlowa stanowi nie mniej niż 50 procent tonażu brutto światowej floty handlowej statków o pojemności brutto 100 RT lub większej, nie zgłoszą do Sekretarza Generalnego Organizacji swojego sprzeciwu wobec zmian;

3 ZACHĘCA Strony do zwrócenia uwagi na to, iż zgodnie z artykułem XII(1)(a)(ix) Konwencji, załączone poprawki do Kodeksu STCW wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, po ich przyjęciu, zgodnie z pkt 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, na potrzeby artykułu XII (1) (a) (v) Konwencji, o przekazanie poświadczonych kopii niniejszej rezolucji oraz tekstu zmian zawartego w załączniku, do wszystkich Stron Konwencji; i

5 ZWRACA SIĘ TAKŻE do Sekretarza Generalnego o przesłanie kopii niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej do członków Organizacji nie będących stronami Konwencji.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY DO CZĘŚCI A KODEKSU WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW)

ROZDZIAŁ  V

- SZCZEGÓLNE WYMAGANIA SZKOLENIOWE DLA PERSONELU NA STATKI OKREŚLONYCH TYPÓW

1 Dodaje się nową sekcję A-V/3 po istniejącej sekcji A-V/2

"Sekcja A-V/3

Obowiązkowe minimalne wymagania dotyczące wyszkolenia i kwalifikacji kapitanów, oficerów, marynarzy oraz innego personelu na statki podlegające Kodeksowi IGF

Podstawowe szkolenie na statki podlegające Kodeksowi IGF

1 Każdy kandydat na świadectwo podstawowego przeszkolenia do służby na statkach podlegających Kodeksowi IGF:

.1.1 powinien pomyślnie ukończyć zatwierdzone szkolenie podstawowe, wymagane prawidłem V/3, pkt 5, zgodnie ze swoim stanowiskiem, obowiązkami i zakresem odpowiedzialności, jak określono w tabeli A-V/3-1; oraz

.1.2 jest zobowiązany do przedstawienia dowodów, że osiągnął wymagany standard kompetencji zgodnie z metodami i kryteriami oceny kompetencji zestawionymi w kolumnach 3 i 4 tabeli A-V/3-1; lub

.2 powinien przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać świadectwo zgodnie z wymaganiami do służby na zbiornikowcach do przewozu skroplonego gazu określonymi w prawidle V/3, pkt 6.

Szkolenie wyższego stopnia na statki podlegające Kodeksowi IGF

2 Każdy kandydat na świadectwo przeszkolenia stopnia wyższego do służby na statkach podlegających Kodeksowi IGF musi:

.1.1 pomyślnie ukończyć zatwierdzone zaawansowane szkolenie wymagane prawidłem V/3, pkt 8, zgodnie ze swoim stanowiskiem, obowiązkami i odpowiedzialnością, jak określono w tabeli A-V/3-2; oraz

.1.2 przedstawić dowody, że osiągnął wymagany standard kompetencji zgodnie z metodami i kryteriami oceny kompetencji zestawionymi w kolumnach 3 i 4 tabeli A-V/3-2; lub

.2 przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać świadectwo zgodnie z wymaganiami do służby na zbiornikowcach do przewozu skroplonego gazu określonymi w prawidle V/3, ust 9.

Zwolnienia

3 Administracja może, w odniesieniu do statków o pojemności brutto mniejszej niż 500, z wyjątkiem statków pasażerskich, jeżeli uzna, że rozmiar statku oraz czas trwania i charakter podróży czynią stosowanie pełnych wymogów niniejszej sekcji nieuzasadnionym lub niewykonalnym, zwolnić marynarzy na takim statku lub klasie statków z niektórych wymagań, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi i mienia na pokładzie statku oraz ochrony środowiska morskiego.

Tabela A-V/3-1

Minimalny standard kompetencji w zakresie szkolenia podstawowego na statki podlegające Kodeksowi IGF

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4
KompetencjeWiedza, zrozumienie i umiejętnościMetody demonstrowania kompetencjiKryteria oceny kompetencji
Udział w bezpiecznej eksploatacji statku podlegającego Kodeksowi IGF.Konstrukcja i charakterystyka eksploatacyjna statków podlegających Kodeksowi IGF.

Podstawowa znajomość statków podlegających Kodeksowi IGF, ich układy paliwowe i systemy przechowywania paliwa:

.1 paliwa o których mowa w Kodeksie IGF.

.2 rodzaje układów paliwowych podlegających Kodeksowi IGF.

.3 przechowywanie paliwa w zwykłej atmosferze, kriogeniczne lub sprężone na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

.4 ogólna konstrukcja systemów przechowywania paliwa na pokładzie statków podlegających Kodeksowi IGF.

.5 strefy i obszary zagrożeń.

.6 typowy plan bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

.7 systemy monitorowania, kontroli i bezpieczeństwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Podstawowa znajomość paliw i działania systemów przechowywania paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF:

.1 systemy rurociągów i zawory.

.2 przechowywanie w zbiornikach atmosferycznych, kriogenicznych i ciśnieniowych.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Komunikacja w obszarze odpowiedzialności jest zrozumiała i skuteczna.

Operacje związane ze

statkami podlegającymi

Kodeksowi IGF są

przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami

i procedurami, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji.

.3 systemy odpowietrzania i ekrany ochronne.

.4 podstawowe operacje i systemy bunkrowania.

.5 ochrona przed wypadkami kriogenicznymi.

.6 monitorowanie i wykrywanie wycieku paliwa.

Podstawowa znajomość właściwości fizycznych paliw na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym:

.1 właściwości i charakterystyki.

.2 ciśnienie i temperatura, zależności ciśnienia i temperatury pary.

Wiedza i zrozumienie wymogów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Podejmowanie środków ostrożności w celu zapobiegania zagrożeniom na statku podlegającym Kodeksowi IGF.Podstawowa znajomość zagrożeń związanych z operacjami na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym zagrożenia:

.1 dla zdrowia.

.2 dla środowiska.

.3 związane z substancjami reaktywnymi.

.4 korozyjne.

.5 związane z zapłonem, wybuchowością i łatwopalnością.

.6 związane ze źródłami zapłonu.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Prawidłowa identyfikacja na karcie charakterystyki (SDS), istotne zagrożenia dla statku i personelu, i podejmowanie odpowiednich działań zgodnie z ustalonymi procedurami.

Identyfikacja i działania po stwierdzeniu niebezpiecznej sytuacji są zgodne z ustalonymi procedurami zgodnie z najlepszymi praktykami.

.7 elektrostatyczne.

.8 toksyczne.

.9 związane z wyciekami i chmurami oparów.

.10 związane z bardzo niskimi temperaturami.

.11 związane z ciśnieniem.

.12 związane z różnicami w partiach paliwa.

Podstawowa znajomość kontroli zagrożeń:

.1 metody opróżniania, zobojętniania, osuszania i monitorowania.

.2 środki antystatyczne.

.3 wentylacja,

.4 segregacja.

.5 opóźnianie reakcji.

.6 środki zapobiegania zapłonowi, pożarom i wybuchom.

.7 kontrola składu atmosfery.

.8 badanie gazów.

.9 ochrona przed uszkodzeniami kriogenicznymi (LNG).

Zrozumienie właściwości paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF podanych na kartach charakterystyki (SDS).

Stosowanie środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.Znajomość przyrządów do pomiaru gazu i podobnych urządzeń:

.1 badanie gazów.

Właściwe korzystanie ze specjalistycznego sprzętu ochronnego i zabezpieczającego, w tym:

.1 aparat do oddychania.

.2 odzież ochronna.

.3 sprzęt do resuscytacji.

.4 wyposażenie ratunkowe i ewakuacyjne.

Podstawowa znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur zgodnych z przepisami prawa i wytycznymi branżowymi oraz własne bezpieczeństwo na pokładzie dotyczące statków podlegających Kodeksowi IGF w tym:

.1 środki ostrożności, które należy podjąć przed wejściem do pomieszczeń i rejonów niebezpiecznych.

.2 środki ostrożności, które należy podjąć przed i podczas naprawy i prac konserwacyjnych.

.3 środki bezpieczeństwa przy robotach na gorąco i na zimno.

Podstawowa znajomość pierwszej pomocy w odniesieniu do karty charakterystyki (SDS).

Egzamin lub ocena dowodów uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań: .1 poświadczona praktyka Pływania.

.2 zatwierdzone szkolenie doświadczenie na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze Szkolenia.

.4 zatwierdzone szkolenie program.

Procedury oraz praktyki bezpiecznej pracy stworzone w celu ochrony załogi i statku są zawsze przestrzegane.

Odpowiedni sprzęt ochronny i zabezpieczenia są prawidłowo stosowane.

Pierwsza pomoc: co robić, a czego nie.

Przeprowadzenie akcji przeciwpożarowej na statku podlegającym Kodeksowi IGF.Organizacja ochrony i działania ppoż., jakie należy podjąć na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Szczególne zagrożenia związane z układami paliwowymi i postępowanie z paliwem na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Środki gaszące i metody stosowane do opanowania i gaszenia pożarów w związku z różnymi paliwami znajdującymi się na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Działanie systemów przeciwpożarowych.

Praktyczne ćwiczenia i instruktaż prowadzone w zatwierdzonych, prawdziwie realistycznych warunkach szkolenia (np. symulowane warunki statkowe) oraz, kiedy to możliwe i wykonalne, w ciemności.Początkowe i kolejne działania po stwierdzeniu zagrożenia są zgodne z ustalonymi praktykami i procedurami.

Działania podjęte po identyfikacji sygnałów zbiórki są odpowiednie do wskazanego zagrożenia i zgodne z ustalonymi procedurami.

Odzież i sprzęt są odpowiednie do charakteru działań przeciwpożarowych

Czas i kolejność poszczególnych czynności są odpowiednie do panujących warunków i okoliczności.

Ugaszenie ognia osiągnięte przy użyciu odpowiednich procedur, technik i środków.

Reagowanie na sytuacje awaryjne.Podstawowa znajomość procedur awaryjnych, w tym awaryjne wyłączenia.Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Rodzaj i wpływ zagrożenia są natychmiast identyfikowane, a przeciwdziałanie jest zgodne z procedurami i planami zastępczymi.
Podejmowanie środków ostrożności w celu zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska z powodu ulatniania się paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Podstawowa znajomość środków, które należy podjąć w przypadku wycieku / rozlewu / odgazowania paliw ze statków podlegających Kodeksowi IGF, w tym potrzebę:

.1 zgłaszania istotnych informacji osobom odpowiedzialnym.

.2 znajomość statkowych procedur reagowania w przypadku rozlewu / wycieku / odgazowania paliw.

.3 świadomość odpowiedniej ochrony osobistej podczas reagowania na rozlew / wyciek paliw o których mowa w Kodeksie IGF.

Egzamin lub ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Procedury opracowane w celu ochrony środowiska są zawsze przestrzegane.

Tabela A-V/3-2

Minimalny standard kompetencji w zakresie szkolenia wyższego stopnia na statki podlegające Kodeksowi IGF

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4
KompetencjeWiedza, zrozumienie i umiejętnościMetody demonstrowania kompetencjiKryteria oceny kompetencji
Znajomość właściwości fizycznych i chemicznych paliw na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Podstawowa znajomość i zrozumienie prostych zasad fizyki i chemii, definicje związane z bezpiecznym bunkrowaniem i wykorzystaniem paliw używanych na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym:

.1 struktura chemiczna różnych paliw stosowanych na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

.2 właściwości i charakterystyka paliw używanych na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym:

.2.1 proste prawa fizyki.

.2.2 stany skupienia materii

.2.3 gęstość cieczy i pary.

.2.4 pary skroplonego paliwa i wietrzenie paliwa kriogenicznego.

.2.5 sprężanie i dławienie gazów.

.2.6 krytyczne ciśnienie i temperatura gazów.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Skuteczne wykorzystanie zasobów informacji do identyfikacji właściwości i charakterystyki paliw o których mowa w Kodeksie IGF i ich wpływ na bezpieczeństwo, ochronę środowiska i eksploatację statku.
.2.7 temperatura zapłonu, górna dolna granica palności, temperatura samozapłonu.

.2.8 prężność pary nasyconej / temperatura nasycenia.

.2.9 punkt rosy i temperatura wrzenia.

.2.10 tworzenie się) wodzianów (hydratów).

.2.11 właściwości spalania: ciepło spalania.

.2.12 liczba metanowa / spalanie stukowe.

.2.13 charakterystyki zanieczyszczeń w paliwach o których mowa w Kodeksie IGF.

.3 właściwości pojedynczych cieczy.

.4 charakter fizykalny i właściwości roztworów.

.5 jednostki termodynamiczne.

.6 podstawowe prawa i wykresy termodynamiczne.

.7 właściwości materiałów.

.8 wpływ niskiej temperatury paliw kriogenicznych na materiały, w tym kruche pękanie.

Zrozumienie informacji zawartych w karcie charakterystyki (SDS) o paliwach o których mowa w Kodeksie IGF.

Operowanie elementami sterowania paliwem związanymi z układem napędowym, systemami i obsługą techniczną, oraz urządzeń zabezpieczających na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Zasady działania siłowni okrętowych.

Okrętowe maszyny pomocnicze.

Znajomość terminologii mechaniki okrętowej.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Siłownia, maszyny pomocnicze i urządzenia są eksploatowane zgodnie ze specyfikacją techniczną, w granicach bezpiecznej eksploatacji, przez cały czas.
Umiejętność bezpiecznego wykonywania i monitorowania wszystkich operacji związanych z paliwami stosowanych na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Konstrukcja i charakterystyka statków podlegających Kodeksowi IGF.

Znajomość konstrukcji statku, systemów i urządzeń znajdujących się na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym:

.1 układy paliwowe różnych silników napędowych.

.2 ogólny plan i budowa statku.

.3 systemy przechowywania paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym materiały konstrukcyjne i izolacyjne.

.4 urządzenia i przyrządy do obsługi paliwa na statkach:

.4.1 pompy paliwowe i systemy pomp.

4.2 rurociągi paliwowe.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Komunikacja jest jasna i zrozumiała.

Prawidłowe operacje na statku przy użyciu paliwa o których mowa w Kodeksie IGF są przeprowadzane w sposób bezpieczny,

z uwzględnieniem konstrukcji statku, systemów i urządzeń.

Operacje pompowania są przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami oraz są odpowiednie do rodzaju paliwa.

Operacje są planowane z uwzględnieniem zagrożeń i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji i aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska morskiego.

.4.3 urządzenia rozprężne.

.4.4 osłony przeciwogniowe.

.4.5 systemy monitorowania Temperatury.

.4.6 systemy wskazujące poziom paliwa.

.4.7 systemy monitorowania i regulacji ciśnienia w zbiornikach.

.5 utrzymanie temperatury i ciśnienia w chłodzonych zbiornikach paliwa.

.6 systemy kontroli atmosfery w układzie paliwowym (gaz obojętny, azot), w tym przechowywanie, wytwarzanie i dystrybucja.

.7 systemy wykrywania gazów toksycznych i łatwopalnych.

.8 system awaryjnego odcinania paliwa (ESD).

Teoretyczna znajomość układów i charakterystyk paliw, w tym typy pomp w układach paliwowych i ich bezpieczna eksploatacja na statkach podlegających Kodeksowi IGF:

.1 pompy niskiego ciśnienia.

.2 pompy wysokiego ciśnienia.

.3 odparowywacze.

.4 ogrzewacze.

.5 urządzenia podnoszące ciśnienie. Znajomość bezpiecznych procedur i list kontrolnych do włączania i wyłączania zbiorników paliwa z eksploatacji, w tym:

.1 zobojętnianie.

.2 schładzanie.

.3 wstępny załadunek.

.4 kontrola ciśnienia.

.5 podgrzewanie paliwa.

.6 systemy opróżniania.

Planowanie i monitorowanie bezpiecznego bunkrowania, przechowywania i zabezpieczenia paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Ogólna wiedza o statkach podlegających Kodeksowi IGF. Umiejętność wykorzystania wszystkich dostępnych na statku danych dotyczących tankowania, przechowywania i zabezpieczenia paliw o których mowa w Kodeksie IGF.

Umiejętność nawiązania jasnej i zwięzłej komunikacji między statkiem a terminalem, cysterną albo statkiem dostarczającym paliwo.

Znajomość procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych w eksploatacji maszyn, układów paliwowych i sterowania statków podlegających Kodeksowi IGF.

Sprawna obsługa systemów bunkrowania na statkach podlegających Kodeksowi IGF:

.1 procedury bunkrowania.

.2 procedury awaryjne.

.3 interfejs statek-ląd lub statek-statek.

.4 zapobieganie przewróceniu się statku.

Sprawne wykonywanie pomiarów i obliczeń dotyczących paliwa, w tym:

.1 maksymalna ilość.

.2 Ilość w zbiornikach i rurociągach (OBQ).

.3 Minimalna ilość pozostająca na statku (ROB).

.4 obliczenia zużycia paliwa.

Umiejętność zapewnienia bezpiecznego kierowania operacjami tankowania paliwa i innymi związanymi z paliwem objętym Kodeksem IGF operacjami wykonywanymi równocześnie z innymi operacjami w porcie i na morzu.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.3 zatwierdzony program szkolenia.

.4 zatwierdzone szkolenie na urządzeniach laboratoryjnych lub obserwowanie operacji bunkrowania.

Jakość i ilość paliwa jest określana z uwzględnieniem aktualnych warunków i podjęciem niezbędnych bezpiecznych środków naprawczych.

Procedury monitorowania systemów bezpieczeństwa w celu natychmiastowego wykrywania wszystkich alarmów i działania zgodnego z ustalonymi procedurami.

Operacje są planowane i przeprowadzane zgodnie z instrukcjami i procedurami przepompowywania paliwa, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji i uniknąć szkód spowodowanych rozlewem i zanieczyszczenia środowiska.

Personel jest informowany o przydzielonych mu obowiązkach, procedurach i standardach pracy jakie należy przestrzegać, w sposób odpowiedni do zainteresowanych osób i zgodnie z procedurami bezpiecznej pracy.

Podejmowanie środków ostrożności w celu zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska z powodu wypuszczania paliwa ze statków podlegających Kodeksowi IGF.Znajomość wpływu zanieczyszczeń na człowieka i środowisko. Znajomość środków, które należy podjąć w przypadku rozlewu/ wycieku/ odpowietrzenia.Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Procedury opracowane w celu ochrony środowiska są przestrzegane cały czas.
Monitorowanie i kontrola zgodności z wymogami prawnymi.Znajomość i zrozumienie odpowiednich przepisów Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL),

z późniejszymi zmianami oraz inne istotne instrumenty IMO, branżowe wytyczne i przepisy portowe powszechnie stosowane.

Biegłość w stosowaniu Kodeksu IGF i powiązanych dokumentów.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzone szkolenie.

Postępowanie z paliwami na statkach podlegających Kodeksowi IGF jest zgodne z odpowiednimi instrumentami IMO oraz ustalonymi normami branżowymi i kodeksami zasad bezpiecznej pracy.

Operacje są planowane i przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi procedurami i wymogami prawnymi.

Podejmowanie środków ostrożności w celu zapobiegania zagrożeniom.Znajomość i zrozumienie zagrożeń i środków kontroli związanych z eksploatacją układów/ systemów paliwowych na statkach podlegających Kodeksowi IGF, w tym:

.1 łatwopalność.

.2 wybuchowość.

.3 toksyczność.

.4 reaktywność.

.5 korozyjność.

.6 zagrożenia dla zdrowia.

.7 skład gazu obojętnego.

.8 zagrożenia elektrostatyczne.

.9 gazy pod ciśnieniem.

.10 niska temperatura.

Sprawna kalibracja i stosowanie systemów, przyrządów i urządzeń do monitorowania i wykrywania paliwa na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Znajomość i zrozumienie zagrożeń z powodu nieprzestrzegania odpowiednich zasad/przepisów.

Znajomość i zrozumienie metody analizy oceny ryzyka na statkach podlegających Kodeksowi IGF.

Umiejętność szczegółowego opracowania analizy ryzyka i zagrożeń związanych ze statkami podlegającymi Kodeksowi IGF.

Umiejętność szczegółowego opracowania planów bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dla statków podlegających Kodeksowi IGF.

Znajomość procedur prac gorących, pomieszczeń zamkniętych i wejścia do zbiornika, w tym procedur udzielania pozwoleń.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych w zakresie jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka.

.2 poświadczona praktyka na statku szkolnym.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Istotne zagrożenia dla statku i personelu związane z operacjami prowadzonymi na statkach podlegających Kodeksowi IGF są prawidłowo identyfikowane i właściwe środki kontroli są podejmowane.

Stosowanie urządzeń do wykrywania łatwopalnych i toksycznych gazów jest zgodne z instrukcjami i dobrymi praktykami.

Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na statku podlegającym Kodeksowi IGF.Właściwe użycie sprzętu ratowniczego oraz urządzeń ochronnych, takich jak:

.1 aparat do oddychania i urządzenia ewakuacyjne.

.2 odzież i sprzęt ochronny.

.3 sprzęt do resuscytacji.

.4 urządzenia ratunkowe i ewakuacyjne.

Znajomość zasad bezpiecznej pracy i procedur zgodnie z przepisami i wytycznymi branżowymi oraz własne bezpieczeństwo na statku, w tym:

.1 środki ostrożności, które należy podjąć przed, podczas i po naprawie i konserwacji układów paliwowych o których mowa w Kodeksie IGF.

.2 bezpieczeństwo elektryczne (patrz normy IEC 600079-17).

.3 lista kontrolna bezpieczeństwa statek/ląd.

Podstawowa znajomość pierwszej pomocy w odniesieniu do karty charakterystyki (SDS) dla paliw o których mowa w Kodeksie IGF.

Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych z jednego lub kilku następujących wymagań:

.1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Odpowiedni sprzęt ratowniczy i ochronny jest prawidłowo stosowany.

Procedury opracowane w celu ochrony środowiska są zawsze przestrzegane.

Zasady pracy są zgodne z wymogami prawnymi, kodeksami postępowania, pozwoleniami na pracę i ochroną środowiska.

Pierwsza pomoc: co robić, a czego nie robić.

Znajomość systemów zapobiegania, kontroli, zwalczania i gaszenia pożarów na statkach podlegających Kodeksowi IGF.Znajomość metod i środków przeciwpożarowych do wykrywania, opanowania i ugaszenia pożarów paliw o których mowa w Kodeksie IGF.Egzamin i ocena zaświadczeń uzyskanych z jednego lub kilku następujących wymagań: .1 poświadczona praktyka pływania.

.2 poświadczona praktyka na statku.

.3 zatwierdzone szkolenie na symulatorze.

.4 zatwierdzony program szkolenia.

Rodzaj i skala problemu są natychmiast identyfikowane, a początkowe działania są zgodne z procedurami awaryjnymi dotyczącymi paliw o których mowa w Kodeksie IGF.

Ewakuacja, procedury awaryjnego wyłączenia i odizolowania paliwa są odpowiednie do paliw o których mowa w Kodeksie IGF.