Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1866

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ZMIANY
do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.,
przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r.

Przekład

REZOLUCJA MSC.373(93)

(przyjęta 22 maja 2014)

POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WYMAGANIACH W ZAKRESIE WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW), 1978

KOMITET BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU,

POWOŁUJĄC SIĘ na Artykuł 28(b) o Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczący funkcji Komitetu,

POWOŁUJĄC SIĘ RÓWNIEŻ na Artykuł XII Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978 (zwaną w dalszej części "Konwencją") w odniesieniu do procedur wnoszenia poprawek do Konwencji,

POWOŁUJĄC SIĘ TAKŻE na fakt, że Zgromadzenie w drodze rezolucji A.1070(28) przyjęło Kodeks Implementacji Instrumentów IMO (III),

STWIERDZAJĄC proponowane poprawki do Konwencji mające na celu uczynienie Kodeksu III obowiązkowym,

PO ROZWAŻENIU, na dziewięćdziesiątej trzeciej sesji, poprawek do Konwencji zaproponowanych i rozpowszechnionych na podstawie Artykułu XII (1) (a) (i) Konwencji,

1. PRZYJMUJE na postawie artykułu XII(1)(a)(iv) Konwencji poprawki do Konwencji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Rezolucji;
2. POSTANAWIA, że, na podstawie nowego Prawidła I/16, wszędzie, gdzie [w języku angielskim] jest użyte w Kodeksie III słowo "should" (Załącznik do rezolucji A.1070(28)), należy je odczytywać jako "shall", z wyjątkiem ustępów 29, 30, 31 i 32;
3. POSTANAWIA RÓWNIEŻ na podstawie Artykułu XII(1)(a)(vii)(2) Konwencji, że poprawki do Konwencji zostają uznane za przyjęte z dniem 1 lipca 2015 o ile przed upływem tej daty więcej niż jedna trzecia Stron lub Strony, których łączna flota handlowa stanowi nie mniej, niż 50 procent tonażu brutto światowej floty handlowej statków o pojemności brutto 100 RT lub większej, nie wniosą sprzeciwu wobec tych poprawek;
4. ZACHĘCA Strony na to, iż zgodnie z artykułem XII (1) (a) (viii) Konwencji, poprawki do Konwencji wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, po ich przyjęciu, zgodnie z pkt 3 powyżej;
5. ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego aby, zgodnie z Artykułem XII(1)(a)(v) przesłał zatwierdzone egzemplarze niniejszej rezolucji wraz z tekstem poprawek zawartym w Załączniku wszystkim Stronom Konwencji;
6. ZWRACA SIĘ RÓWNIEŻ do Sekretarza Generalnego z prośbą o przesłanie kopii niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej do Członków Organizacji, którzy nie są Stronami Konwencji.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WYMAGANIACH W ZAKRESIE WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW), 1978, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na końcu Prawidła I/1.36 dodaje się następujące nowe definicje:

"37 Audyt oznacza systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów i przeprowadzania ich obiektywnej oceny w celu określenia zakresu spełnienia kryteriów audytowych.

38. Program audytowy oznacza program kontroli państw członkowskich IMO ustanowiony przez Organizację i biorący pod uwagę wytyczne opracowane przez Organizację.

39. Kodeks Implementacji oznacza Kodeks Implementacji Instrumentów IMO (III) przyjęty przez Organizację w drodze rezolucji A.1070(28).

40. Standard audytu oznacza Kodeks Implementacji."

2. Po istniejącym Prawidle I/15 dodaje się nowe Prawidło I/16:

"Prawidło I/16

Weryfikacja zgodności

1 Strony będą stosować postanowienia Kodeksu Implementacji przy wypełnianiu ich zobowiązań i obowiązków zawartych w niniejszej Konwencji.

2 Każda Strona podlega okresowym audytom prowadzonym przez Organizację zgodnie ze standardem audytu w celu sprawdzenia zgodności z Konwencją i jej wdrożenia.

3 Za stosowanie Programu Audytowego na podstawie wytycznych opracowanych przez Organizację* jest odpowiedzialny Sekretarz Generalny Organizacji.

4 Każda Strona odpowiada za ułatwianie prowadzenia audytu i wdrażania programu działań mających na celu realizację wniosków w oparciu o wytyczne opracowane przez Organizację *.

5 Audyt wszystkich Stron będzie:

1. oparty o ogólny harmonogram opracowany przez Sekretarza Generalnego Organizacji, biorąc pod uwagę wytyczne opracowane przez Organizację; i

2. prowadzony okresowo, biorąc pod uwagę wytyczne opracowane przez Organizację."

(Rezolucja MSC.374(93))

(przyjęta 22 maja 2014)

POPRAWKI DO KODEKSU WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW)

KOMITET BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU,

POWOŁUJĄC SIĘ na Artykuł 28(b) o Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczący funkcji Komitetu,

POWOŁUJĄC SIĘ RÓWNIEŻ na Artykuł XII i Prawidło I/1.2.3 Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978 (zwanej w dalszej części "Konwencją") w odniesieniu do procedur wnoszenia poprawek do Części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW),

PO ROZWAŻENIU, na dziewięćdziesiątej trzeciej sesji, poprawki do części A Kodeksu STCW, zaproponowane i rozpowszechnione na podstawie Artykułu XII (1) (a) (i) Konwencji,

1. PRZYJMUJE na postawie artykułu XII(1)(a)(iv) Konwencji poprawki do Kodeksu STCW w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Rezolucji;

2. POSTANAWIA na podstawie Artykułu XII(1)(a)(vii)(2) Konwencji, że poprawki do Kodeksu STCW zostają uznane za przyjęte z dniem 1 lipca 2015 o ile przed upływem tej daty więcej niż jedna trzecia Stron lub Strony, których łączna flota handlowa stanowi nie mniej, niż 50 procent tonażu brutto światowej floty handlowej statków o pojemności brutto 100 RT lub większej, nie wniosą sprzeciwu wobec tych poprawek;

3. ZACHĘCA Strony na to, iż zgodnie z artykułem XII (1) (a) (ix) Konwencji, poprawki do Konwencji zawarte w Załączniku wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, po ich przyjęciu, zgodnie z pkt 2 powyżej;

4. ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego aby, zgodnie z Artykułem XII(1)(a)(v) Konwencji przesłał zatwierdzone egzemplarze niniejszej rezolucji wraz z tekstem poprawek zawartym w Załączniku wszystkim Stronom Konwencji;

5. ZWRACA SIĘ RÓWNIEŻ do Sekretarza Generalnego z prośbą o przesłanie kopii niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej do Członków Organizacji, którzy nie są Stronami Konwencji.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO CZĘŚCI A KODEKSU WYSZKOLENIA MARYNARZY, WYDAWANIA IM ŚWIADECTW ORAZ PEŁNIENIA WACHT (STCW)

ROZDZIAŁ  I

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Po istniejącej sekcji A-I/15 dodaje się nową sekcję A-I/16 w następującym brzmieniu:

"Sekcja A-I/16

Weryfikacja zgodności

1 Do celów Prawidła I /16 obszary podlegające audytowi są wymienione w poniższej tabeli:

OBSZARY PODLEGAJĄCE AUDYTOWI
ODNIESIENIEOBSZARUWAGI I KRÓTKI OPIS

WSTĘPNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Artykuł IV, prawidło I/7 oraz sekcja A-I/7, pkt 2Wstępne przekazywanie informacjiCzy strona przekazała informacje na podstawie artykułu IV i prawidła I/7?

Jeśli tak, to czy Komitet Bezpieczeństwa na Morzu potwierdził, że przekazane informacje potwierdzają pełne i całkowite wdrożenie postanowień Konwencji STCW?

KOLEJNE RAPORTY

Artykuł IX oraz sekcja A-I/7, pkt 3.1Równorzędne rozwiązanieCzy administracja zachowała/przyjęła ewentualne równorzędne ustalenia/ rozwiązania dotyczące nauki lub szkoleń od czasu przekazania informacji na podstawie Prawidła I/7? Jeśli tak, to czy szczegółowe informacje o takich rozwiązaniach zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu?
Prawidło I/10 oraz sekcja A-I/7, pkt 3.2Uznawanie dyplomówCzy administracja uznaje dyplomy wydane przez inną Stronę na podstawie Prawidła I/10?

Jeśli tak, czy Strona złożyła sprawozdania dotyczące środków mających na celu zapewnienie zgodności z Prawidłem I/10?

Prawidło VII/1 oraz sekcja A-I/7, pkt 3.3Dyplomy alternatywneCzy Strona zezwala na zatrudnianie marynarzy posiadających dyplomy alternatywne wydane na mocy Prawidła VII/1 na statkach uprawnionych do podnoszenia jej bandery?

Jeśli tak, czy wzór certyfikatu bezpieczeństwa obsługi został przedłożony do Sekretarza Generalnego?

OBSZARY PODLEGAJĄCE AUDYTOWI
NUMER REFERENCYJNYOBSZARUWAGI I KRÓTKI OPIS
Prawidło I/8.3 oraz sekcja A-I/7, pkt 4Przekazywanie informacji dotyczących niezależnej oceny okresowejCzy Strona przekazała sprawozdanie zawierające wyniki oceny wymagane na podstawie Prawidła I/8?
Prawidło I/7.4 oraz sekcja A-I/7, pkt 5 i 6Przekazywanie informacji dotyczących poprawek STCWCzy Strona przekazała sprawozdanie dotyczące wdrożenia kolejnych obowiązkowych zmian do Konwencji i Kodeksu STCW?
Prawidło I/13, pkt 4 i 5Prowadzenie próbCzy administracja zezwoliła statkom uprawnionym do podnoszenia jej bandery na udział w próbach?

Jeśli tak, czy szczegółowe informacje o próbach zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu (pkt 4)?, oraz Jeśli tak, czy wyniki prób zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu (pkt 5)?

Artykuł VIIIZwolnieniaCzy administracja udzieliła zwolnień?

Jeśli tak, czy sprawozdania dotyczące zwolnień wydanych w danym roku zostały przesłane do Sekretarza Generalnego?

PROCEDURY KONTROLNE

Artykuł X i prawidło I/4Kontrola państwa portuCzy Strona sprawuje nadzór nad kontrolą państwa portu? Jeśli tak, czy środki kontrolne przewidziane w Artykule X zostały ustanowione?

ZDOLNOŚĆ DO SŁUŻBY I PEŁNIENIA WACHTY

Prawidło VIII/1, pkt 1 i sekcja A-VIII/1Zapobieganie zmęczeniuCzy administracja ustanowiła środki dla zapewnienia spełnienia wymagań Konwencji i Kodeksu STCW w odniesieniu do zapobiegania zmęczeniu?
Prawidło VIII/1, pkt 2 i sekcja A-VIII/1, pkt 10Zapobieganie spożywaniu alkoholu i zażywaniu narkotykówCzy administracja ustanowiła środki dla zapewnienia spełnienia wymagań Konwencji i Kodeksu STCW w odniesieniu do zapobiegania spożywaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków?
Prawidło VIII/2Organizacja wachty i zasady, których należy przestrzegaćCzy Administracja zwróciła uwagę przedsiębiorstw zarządzających, kapitanów, starszych oficerów mechaników oraz wszystkich osób pełniących wachtę na wymagania, zasady i wskazówki zawarte w Kodeksie STCW, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić utrzymanie stałego bezpieczeństwa na wachtach, stosownie do panujących okoliczności i warunków na wszystkich statkach morskich i o każdej porze?

2. Na końcu istniejących uwag 6 i 7 w tabeli A-I/9 dodaje się następujący nowy tekst:

"Mogą być nadal stosowane inne równoważne metody prób potwierdzających aktualnie uznawane przez Administrację."