Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.844

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2021 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 1  (Dz. U. poz. 149) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 r. dokonał zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., zwanej dalej "konwencją", poprzez zmianę dwóch zastrzeżeń, przedłużenie obowiązywania zastrzeżenia oraz wycofanie zastrzeżenia, złożonych przez Rzeczpospolitą Polską do konwencji 2 , co na podstawie art. 79 ust. 2 konwencji zostało notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana zakresu obowiązywania konwencji polega na:

1) zmianie zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 konwencji do jej art. 30 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret pierwsze zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych mających miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.";

2) zmianie zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie konwencji do jej art. 44 ust. 1 lit. e poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Rzeczpospolita Polska na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie zastrzega, że nie będzie stosować postanowień art. 44 ust. 1 lit. e konwencji za wyjątkiem przypadków, gdy jurysdykcja w stosunku do cudzoziemców wynika z prawa polskiego.";

3) przedłużeniu obowiązywania zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 konwencji do jej art. 55;

4) wycofaniu zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret czwarte konwencji do jej art. 58.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 79 ust. 1 i ust. 2 konwencji, zastrzeżenia, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 niniejszego oświadczenia, obowiązują od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego oświadczenia, wygasło w dniu 31 stycznia 2021 r.

1 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 961.
2 Zastrzeżenia zostały ogłoszone w oświadczeniu rządowym z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 962).