Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,... - Dz.U.2021.149 - OpenLEX

Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.149

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2021 r.

USTAWA
z dnia 20 stycznia 2021 r.
o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., przez:

1)
zmianę zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., do jej art. 30 ust. 2;
2)
zmianę zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret drugie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., do jej art. 44 ust. 1 lit. e;
3)
przedłużenie obowiązywania na okres kolejnych pięciu lat, licząc od dnia 1 lutego 2021 r., zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., do jej art. 55;
4)
wycofanie zastrzeżenia złożonego na podstawie art. 78 ust. 2 tiret czwarte Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., do jej art. 58.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.