Zmiana zakresu działania niektórych miast oraz miejskie strefy usług publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.36.224 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.

USTAWA
z dnia 24 listopada 1995 r.
o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.

Zadania i kompetencje

Ustawę stosuje się do:

1)
gmin o statusie miasta, określonych w załączniku,
2)
gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy,
3)
miejskich stref usług publicznych.
1.
Gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przejmują od Ministrów: Kultury i Sztuki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, a także od właściwych wojewodów, do prowadzenia, jako zadania własne, publiczne szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne I i II stopnia, przedszkola i szkoły specjalne oraz inne placówki publiczne wymienione w art. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym.
2.
Gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przejmują od wojewodów do prowadzenia jako zadania własne:
1)
domy pomocy społecznej i ośrodki opiekuńcze,
2)
zakłady opieki zdrowotnej, z wyłączeniem specjalistycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3)
instytucje kultury, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę.
3. 1
Gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przejmują od wojewodów, do prowadzenia jako zadania własne, zadania określone w art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780), a także w art. 22 ust. 1 pkt 1 i w art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780).
4.
Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przechodzą, jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, określone w art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680), w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania.

Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542), staje się zadaniem własnym gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2.

1.
Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przechodzą, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do rejonowych organów rządowej administracji ogólnej.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zadań i kompetencji określonych w:
1)
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr 1, poz. 4),
2)
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 18, poz. 132, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115),
3)
art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 419 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),
4)
dekrecie z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78, z 1961 r. Nr 32, poz. 161 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250),
5)
ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 107, poz. 462 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
6)
art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
7)
ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 9, poz. 44), z wyjątkiem art. 10 ust. 3,
8)
ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771 oraz 1997 r. Nr 28, poz. 153),
9)
art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409),
10)
ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775),
11)
art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).
3.
W zakresie określonym w ust. 1 właściwość miejscowa rejonowych organów rządowej administracji ogólnej nie obejmuje obszarów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2.
1.
Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przechodzą, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do wojewodów albo do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, określone w:
1)
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591),
2)
ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515):
a)
w art. 7 ust. 2 w zakresie:
zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu,
wydawania zezwoleń na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych,
b)
w art. 54 ust. 1 pkt 2 - w odniesieniu do dróg położonych w granicach administracyjnych gminy,
3) 2
art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780),
4)
art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) - w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru gminy,
5)
art. 32 ust. 1 i 2, art. 41, art. 51 ust. 2 i 2a i art. 99a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622),
6)
art. 38 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72).
2. 3
Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych.

Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przechodzą, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do właściwości wojewódzkich konserwatorów zabytków, określone w art. 8 ust. 3, art. 18, art. 20, art. 37 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24).

(skreślony).

(skreślony).

Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przechodzą, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania i odpowiadające im kompetencje, należące dotychczas do właściwości kuratorów oświaty, określone w art. 31 pkt 3 i 4, art. 72, art. 74 ust. 1 i 2, art. 75, art. 76 ust. 3, art. 80 ust. 1 oraz art. 90 ust. 2 i 6 ustawy o systemie oświaty.

Finansowanie zadań

Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1)
ustawie o finansowaniu gmin - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794 oraz z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774),
2)
roku obliczeniowym - rozumie się przez to rok, na który dokonuje się obliczeń,
3)
roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający o dwa lata rok obliczeniowy,
4)
(skreślony),
5)
wydatkach płacowych - rozumie się przez to wynagrodzenia osobowe, zakładowy fundusz nagród, składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, w wysokości wynikającej z budżetu państwa,
6)
pozapłacowych wydatkach bieżących - rozumie się przez to, wynikające z budżetu państwa, wydatki inne niż płacowe, z wyłączeniem wydatków na modernizację dróg krajowych i wojewódzkich.
1.
Dochody własne gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, przejmujących zadania i kompetencje jako zadania własne na mocy niniejszej ustawy, zwiększa się o kwotę równą iloczynowi wskaźnika (U) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogólnej kwoty wpływów w kraju z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowanych w ustawie budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2. Kwota ta nie może być niższa niż kwota otrzymana w poprzednim roku, podwyższona o prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
2.
Kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o 2%, z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zadaniami określonymi w art. 2 i 3.
3.
Wskaźnik U, o którym mowa w ust. 1, oblicza się odrębnie dla każdej gminy do ósmego miejsca po przecinku, według wzoru, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przy czym liczbę 0,99 zastępuje się liczbą 1,00. Wskaźnik U skorygowany zgodnie z trybem określonym w art. 28 ust. 6 i 7, od 1997 r. dla gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1, określa załącznik do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
4.
Kwota udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w ust. 1, podlega przekazaniu przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów gmin w wysokości 1/12, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Kwota udziału gmin, o której mowa w ust. 4, w styczniu każdego roku, podlega przekazaniu przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 20 tego miesiąca.
6.
Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1, zrealizowane na rzecz gminy, o której mowa w art. 1 pkt 1 i 2, nie zostaną przekazane w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
7.
Minister Finansów informuje gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, o wysokości wskaźnika oraz o kwocie udziału danej gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, będącej iloczynem wskaźnika udziału gminy i planowanej w projekcie ustawy budżetowej ogólnej kwoty wpływów z tego podatku w skali kraju, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
8.
Minister Finansów zawiadamia gminy o ostatecznej wysokości wskaźnika i kwocie udziału, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
9.
Minister Finansów, w trybie określonym w art. 27 ust. 3, obniża wskaźnik U dla gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w przypadkach gdy państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 i 3, nie zostały przejęte do prowadzenia przez gminy jako zadania własne.
10.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 i 31, Minister Finansów, w trybie określonym w art. 27 ust. 3, dokona, w drodze rozporządzenia, zmiany wskaźnika U, który obowiązywać będzie od następnego roku budżetowego.
11.
W przypadkach podziału gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, Minister Finansów, na podstawie zgodnych uchwał rad zainteresowanych gmin o podziale planowanej kwoty udziału, o której mowa w ust. 1, ustali dla nich wskaźnik U. Łączna kwota udziałów gmin nie może być większa niż kwota udziału gminy podlegającej podziałowi.

Kwota, o której mowa w art. 11 ust. 1, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika G, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu gmin.

1.
Dotacje celowe na finansowanie przejętych zadań zleconych ustala się stosując zasady przyjęte do kalkulacji środków finansowych dla tego typu zadań finansowanych z budżetu państwa.
2.
Dotacje, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w budżecie państwa, oddzielnie dla każdej gminy, która przejęła zadania, w budżetach odpowiednich wojewodów.

Miejskie strefy usług publicznych

1.
Zadania i kompetencje, o których mowa w ustawie, mogą być przekazywane tworzonym w tym celu miejskim strefom usług publicznych, zwanym dalej "strefami", w których skład wchodzą gminy o statusie miasta oraz związane z nimi inne gminy, z wyłączeniem gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2.
2.
Zadania i odpowiadające im kompetencje, określone w art. 2-6 i 9, przekazywane są strefom w całości jako zadania zlecone.
3.
Zadania i odpowiadające im kompetencje, określone w art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 3, w odniesieniu do wszystkich dróg wojewódzkich na obszarze strefy, są przekazywane strefom przez właściwe organy jako zadania zlecone.

Do strefy stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43), dotyczące związków komunalnych, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

1.
Obszar strefy ustalają gminy zamierzające wejść w jej skład w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw administracji.
2.
Gminy składają wniosek o ustanowienie strefy ministrowi właściwemu do spraw administracji co najmniej na 9 miesięcy przed rozpoczęciem roku budżetowego, w którym nastąpi przekazanie zadań. Na wniosek gmin minister właściwy do spraw administracji może skrócić ten termin.
3.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustanawiania i organizacji stref, zasady i tryb przekazywania im zadań i kompetencji oraz niezbędnego do ich wykonywania mienia, a także zasady finansowania tych zadań.
1.
Strefa używa nazwy ustalonej statutem, która obok zwrotu "Miejska Strefa Usług Publicznych" zawiera określenie pozwalające umiejscowić geograficznie jej położenie.
2.
W skład zgromadzenia wchodzą delegaci gmin w liczbie:
1)
z gminy liczącej do 5.000 mieszkańców - jeden delegat,
2)
z gminy liczącej ponad 5.000 mieszkańców - po jednym dodatkowym dolegacie na każde rozpoczęte 10.000 mieszkańców,

wyznaczani przez rady gmin, chyba że statut strefy określa inaczej liczbę delegatów gmin lub skład zgromadzenia.

2a.
Do delegatów gmin w zgromadzeniu strefy stosuje się przepisy art. 24, art. 24a, art. 24d i art. 25 ust. 1 i 3-5 ustawy o samorządzie terytorialnym.
3.
Do przystąpienia albo wystąpienia gminy ze strefy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 1 i 2. Zmiana składu strefy może nastąpić jedynie z początkiem roku budżetowego, po wysłuchaniu przez rady gmin należących do strefy opinii zgromadzenia strefy, na mocy jednobrzmiących uchwał większości rad gmin, podjętych w okresie pierwszego półrocza poprzedniego roku budżetowego.
4.
Rozwiązanie strefy może nastąpić:
1)
z ostatnim dniem roku budżetowego, o ile w okresie pierwszego półrocza tego roku:
a)
zgromadzenie strefy podejmie większością dwóch trzecich głosów statutowego składu zgromadzenia stosowną uchwałę albo
b)
większość rad gmin należących do strefy podejmie jednobrzmiące uchwały,
2)
na skutek uchylenia decyzji o utworzeniu strefy,
3)
w drodze ustawy.
5.
Uchwały zgromadzenia strefy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zgromadzenia. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zgromadzenia.
6.
Statut strefy powinien także zawierać postanowienia o przejęciu wszystkich zadań i kompetencji, o których mowa w art. 2-9.
7.
Do zmiany statutu strefy właściwe jest jej zgromadzenie. Uchwały zgromadzenia strefy w sprawie zmiany statutu strefy zapadają bezwzględną większością głosów statutowego składu zgromadzenia.

Do finansowania zadań przejętych przez strefę mają zastosowanie przepisy art. 13.

Zgromadzenie może dokonywać, w drodze uchwały, przeniesień wydatków między działami, łącznie do wysokości dotacji. O dokonanych zmianach zgromadzenie informuje właściwego wojewodę, ministra właściwego do spraw administracji oraz Ministra Finansów.

1.
W przypadku niedoboru środków na wykonanie przejętych zadań strefa pokrywa ten niedobór z funduszu gwarancyjnego, tworzonego przez wszystkie gminy wchodzące w jej skład. Fundusz gwarancyjny powstaje z corocznych wpłat gmin, w wysokości co najmniej 2% ich dochodów własnych w danym roku budżetowym. Składka ta może być zmniejszona lub zaniechana po osiągnięciu przez fundusz wysokości nie mniejszej niż 8,5% rocznej dotacji na przejęte zadania.
1a.
Dochodami własnymi gmin w rozumieniu ustawy są dochody, o których mowa w art. 4 pkt 1-5 ustawy o finansowaniu gmin.
2.
Nie wykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu, o którym mowa w ust. 1, przechodzą na rok następny.
3.
Gminy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, w równych ratach miesięcznych. Do wymagalnych wpłat gmin na rachunek funduszu gwarancyjnego i należnych odsetek stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
4.
Zgromadzenie określa wysokość wpłat poszczególnych gmin wchodzących w skład strefy na fundusz gwarancyjny, z uwzględnieniem przepisów ust. 1.
5.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rachunku funduszu.
6.
Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości dobrowolnych świadczeń gmin na rzecz strefy.
1.
Nadzór nad działalnością strefy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Od decyzji wydawanych przez organy strefy, w sprawach przejętych na podstawie niniejszej ustawy, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
2.
W przypadku stwierdzenia, że strefa nie jest w stanie wykonywać zadań statutowych lub ogranicza, zagwarantowaną ustawowo, powszechną dostępność usług publicznych, wojewoda, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, może wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji z wnioskiem o uchylenie decyzji o ustanowieniu strefy, informując o tym Ministra Finansów oraz regionalną izbę obrachunkową.

Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy urzędów administracji rządowej, zatrudnieni przy wykonywaniu zadań podlegających przejęciu przez gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1, stają się pracownikami samorządowymi. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają z dniem 30 czerwca 1996 r., jeżeli przed tym terminem nie zostaną z nimi nawiązane nowe stosunki pracy na dalszy okres.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych do dnia nawiązania nowych stosunków pracy na dalszy okres albo do dnia wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
3.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikom mianowanym przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153). Pozostałym pracownikom w tych przypadkach przysługują świadczenia przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110).
4.
Wojewodowie podpiszą z prezydentami gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz z burmistrzami gmin warszawskich i prezydentem miasta stołecznego Warszawy porozumienia określające imienne wykazy pracowników, o których mowa w ust. 1 i 6.
5.
Z dniem przejęcia przez strefę zadań i kompetencji pracownicy urzędów administracji rządowej, zatrudnieni przy wykonywaniu zadań podlegających przejęciu przez strefę, stają się pracownikami samorządowymi. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia przejęcia przez strefę zadań, jeżeli przed tym terminem nie zostaną z nimi nawiązane nowe stosunki pracy na dalszy okres. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.
Z dniem, o którym mowa w art. 32 pkt 2, pracownicy urzędów administracji rządowej, zatrudnieni przy wykonywaniu zadań podlegających przejęciu przez gminy warszawskie oraz miasto stołeczne Warszawa, stają się pracownikami samorządowymi. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają po upływie 6 miesięcy od tej daty, jeżeli przed tym terminem nie zostaną z nimi nawiązane nowe stosunki pracy na dalszy okres. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić w trybie przewidzianym w art. 411 Kodeksu pracy.
1.
Mienie służące wykonywaniu zadań własnych, o których mowa w niniejszej ustawie, staje się z mocy prawa, z dniem wejścia w życie ustawy, mieniem gmin, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2.
2.
Do przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 oraz art. 17-20 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43).
3.
Gminom, o których mowa w art. 1, może być przekazane także inne mienie w trybie art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 2.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne, które zostały utworzone po wejściu w życie niniejszej ustawy dla wykonywania zadań i kompetencji, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, zostaną przekazane gminom, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, na zasadach i w trybie określonym w art. 23 ust. 1, z dniem 1 stycznia następnego roku budżetowego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dróg lub ich odcinków, określonych w art. 2 ust. 3.
2a.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do publicznych szkół ponadpodstawowych przejmowanych od osób prawnych przez gminy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, do prowadzenia jako zadanie własne na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, Minister Finansów podwyższa odpowiednio wskaźnik, o którym mowa w art. 11 ust. 1.
1.
Z dniem przejęcia jednostek organizacyjnych gminy przejmują, określone przepisami szczególnymi, uprawnienia i obowiązki organów prowadzących lub utrzymujących te jednostki.
2.
Dotychczas obowiązujące w przejętych jednostkach organizacyjnych statuty, regulaminy lub inne przepisy organizacyjne mają zastosowanie do czasu wydania przez organy gmin nowych przepisów.

W przypadku przekazania przez gminę zadań i kompetencji, o których mowa w art. 2-9, organom administracji rządowej właściwym do ich realizacji przed dniem 1 stycznia 1996 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy przed dniem, o którym mowa w art. 32 pkt 2, mienie oraz pracownicy, o których mowa w art. 22 ust. 1, podlegają przejęciu przez te organy. Przepis art. 22 stosuje się odpowiednio.

Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, wszczęte i nie zakończone decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 1996 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy przed dniem, o którym mowa w art. 32 pkt 2, są załatwiane w toku instancji przez dotychczas właściwe organy lub upoważnione podmioty.

1.
Zobowiązaniami Skarbu Państwa są zobowiązania jednostek przejmowanych, o których mowa w art. 2 i 3:
1)
powstałe przed dniem 31 grudnia 1995 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy przed dniem 31 grudnia roku poprzedzającego dzień, o którym mowa w art. 32 pkt 2, wynikające z tytułu usług świadczonych przez zakłady użyteczności publicznej,
2)
inne powstałe przed dniem 1 października 1995 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy przed dniem 1 października roku poprzedzającego dzień, o którym mowa w art. 32 pkt 2,
3)
powstałe w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 1995 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dzień, o którym mowa w art. 32 pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 1, o ile organ administracji rządowej właściwy w dniu 31 grudnia 1995 r. do prowadzenia jednostki nie uzna ich za nieuzasadnione.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zobowiązań jednostek prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1996 r. przez gminy o statusie miasta, wymienione w załączniku do ustawy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 384, Nr 92, poz. 426, Nr 101, poz. 463, Nr 103, poz. 471 i Nr 115, poz. 510), chyba że gmina wykaże ich zasadność.
3.
Spory powstałe między gminami a organami przekazującymi jednostki, wynikające z realizacji ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, rozstrzyga Minister Finansów w porozumieniu z reprezentacją gmin objętych działaniem ustawy, wyłonioną przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, którą powołuje Prezes Rady Ministrów.
4.
Zobowiązania finansowe administracji rządowej wobec jednostek organizacyjnych przejmowanych przez strefę pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa.
1.
Dla 1996 r. wskaźnik, o którym mowa w art. 11 ust. 1, oblicza się odrębnie dla każdej gminy według wzoru:

R95 x 1,253 + (C95 x 0,25 + N95) x 1,198

U = ------------------------------------------ x 0,99

K96

gdzie:

R95 - oznacza wydatki płacowe w 1995 r.,

C95 - oznacza pozapłacowe wydatki bieżące w 1995 r. w 4 następujących działach:

- oświata i wychowanie,

- kultura i sztuka,

- ochrona zdrowia,

- opieka społeczna,

N95 - oznacza pozapłacowe wydatki bieżące w 1995 r.,

K96 - oznacza ogólną kwotę zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju w 1996 r.

2.
W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości 30 mln zł, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy.
3.
Podziału rezerwy dokonuje Minister Finansów w uzgodnieniu z reprezentacją gmin, o której mowa w art. 27 ust. 3.
4.
Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 5, dotyczące 1996 r. Minister Finansów przekaże gminom do dnia 15 grudnia 1995 r.
5.
Gmina może zgłosić zastrzeżenia do ustalonego przez Ministra Finansów wskaźnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2, w terminie do dnia 31 stycznia 1996 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy w terminie 1 miesiąca od dnia, o którym mowa w art. 32 pkt 2.
6.
Zgłoszone zastrzeżenia rozpatruje Minister Finansów w porozumieniu z reprezentacją gmin, o której mowa w art. 27 ust. 3, w terminie do dnia 30 kwietnia 1996 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy w terminie 4 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 32 pkt 2.
7.
W przypadku stwierdzenia zaniżenia wysokości wskaźnika i kwot udziału, Minister Finansów blokuje stosowne kwoty w budżecie właściwego ministra lub wojewody na 1996 r. z przeznaczeniem na wyrównanie zaistniałych niedoborów oraz dokonuje korekty wskaźnika, o którym mowa w ust. 1.
8.
Organy przekazujące zadania i kompetencje na mocy ustawy zapewnią, w formie dotacji celowych w ramach posiadanych środków, finansowanie nakładów inwestycyjnych na potrzeby przekazywanych jednostek.
9.
Przepis ust. 8 stosuje się także do wydatków na modernizację i budowę dróg krajowych i wojewódzkich przejętych przez gminy na mocy niniejszej ustawy.
10.
Do dotacji, o których mowa w ust. 8 i 9, nie ma zastosowania przepis art. 21 ustawy o finansowaniu gmin.
11.
W 1996 r. w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań własnych przekazanych na podstawie niniejszej ustawy gminom, o których mowa w art. 1 pkt 1, Minister Finansów w terminie do dnia 20 stycznia 1996 r. przekazuje na rachunki właściwych budżetów gmin jednorazowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość ustala się mnożąc wskaźnik (U), o którym mowa w ust. 1, przez wskaźnik 0,083 i łączną kwotę należnego za 1994 r. podatku dochodowego od osób fizycznych.
12.
Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb i zakres przyznawania dotacji, o której mowa w ust. 8 i 9.
1.
Wskaźnik U dla gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy określi Minister Finansów, odrębnie dla każdej gminy i miasta stołecznego Warszawy, według wzoru określonego w art. 28 ust. 1, zgodnie z trybem określonym w art. 28 ust. 5-7.
2.
Tworzy się rezerwę celową w budżecie państwa na rok wejścia w życie ustawy w stosunku do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy, w wysokości 1% ogólnej sumy kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określonej dla tych gmin i miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2.

Tracą moc porozumienia zawarte poprzednio między organami administracji rządowej a gminami, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, o ile dotyczą zadań i kompetencji określonych w art. 2-9 ustawy.

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 30 września każdego roku, informację o skutkach obowiązywania ustawy, wraz z propozycjami niezbędnych zmian.

1.
Rada Ministrów może w terminie do dnia 15 grudnia 1995 r., a w odniesieniu do gmin warszawskich w terminie do dnia 30 czerwca 1996 r., określić, w drodze rozporządzenia, jednostki organizacyjne oraz drogi lub ich odcinki, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, art. 3, art. 5 pkt 2 i 3, nie podlegające przejęciu.
2.
Rada Ministrów może, na wspólny wniosek zainteresowanej gminy oraz właściwego organu administracji rządowej, dokonać zmian w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 1997 r.
3.
Rada Ministrów może w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku określić, w drodze rozporządzenia, państwowe jednostki organizacyjne oraz drogi lub ich odcinki, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, nie podlegające przejęciu.

W przypadku podziału gminy, o której mowa w art. 1 pkt 1 i 2, Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, określi, które z gmin powstałych w wyniku podziału tej gminy przejmą zadania i kompetencje wynikające z niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., z tym że:

1)
art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 31 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
2)
w stosunku do gmin warszawskich i miasta stołecznego Warszawy ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK  4

Lp.MiastoWskaźnik U
1.Białystok0,00117576
2.Bielsko-Biała0,00155677
3.Bydgoszcz0,00249057
4.Bytom0,00123955
5.Chorzów0,00142296
6.Częstochowa0,00184672
7.Dąbrowa Górnicza0,00093890
8.Elbląg0,00074716
9.Gdańsk0,00278784
10.Gdynia0,00150595
11.Gliwice0,00119713
12.Gorzów Wielkopolski0,00080012
13.Grudziądz0,00042541
14.Jastrzębie-Zdrój0,00051356
15.Jaworzno0,00066998
16.Kalisz0,00099039
17.Katowice0,00179028
18.Kielce0,00170604
19.Koszalin0,00074690
20.Kraków0,00373768
21.Legnica0,00070531
22.Lublin0,00169590
23.Łódź0,00511020
24.Mysłowice0,00060676
25.Olsztyn0,00146645
26.Opole0,00103494
27.Płock0,00114748
28.Poznań0,00536031
29.Radom0,00131796
30.Ruda Śląska0,00056053
31.Rybnik0,00064772
32.Rzeszów0,00184854
33.Siemianowice Śląskie0,00068951
34.Słupsk0,00064992
35.Sopot0,00034233
36.Sosnowiec0,00142118
37.Szczecin0,00157925
38.Świętochłowice0,00060353
39.Tarnów0,00074128
40.Toruń0,00137245
41.Tychy0,00083566
42.Wałbrzych0,00092234
43.Włocławek0,00076359
44.Wrocław0,00351494
45.Zabrze0,00103971
46.Zielona Góra0,00079342
1 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U.97.123.780) z dniem 1 stycznia 1998 r.
2 Art. 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 10 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U.97.123.780) z dniem 1 stycznia 1998 r.
3 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 10 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U.97.123.780) z dniem 1 stycznia 1998 r.
4 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.162.1120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.