Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.27.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 lutego 1921 r.
w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.

Na mocy art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr. 51, poz. 314) zarządzam co następuje:
§  1. Ustanowione rozporządzeniem z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr. 43, poz. 262) opłaty za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, podwyższa się o 100%. Wobec tego drugi ustęp wymienionego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Strony, w których interesie i na których prośbę urząd celny dokonuje odprawy towarów poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, obowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 50 mk. za godzinę, licząc część godziny za całą, na rzecz każdego z urzędników celnych, dokonujących odprawy, w połowie zaś tej kwoty na rzecz każdego z zatrudnionych przy odprawie pomocniczych funkcjonarjuszów celnych, z tem jednak ograniczeniem, iż opłata za czynności uskuteczniane w jednym dniu nie może przewyższać kwoty 150 mk. na osobę jednego urzędnika, względnie 75 mk. na osobę jednego pomocniczego funkcjonarjusza celnego".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.