Zmiana wysokości odszkodowania za zaginięcie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych. - Dz.U.1922.18.155 - OpenLEX

Zmiana wysokości odszkodowania za zaginięcie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.155

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 lutego 1922 r.
o zmianie wysokości odszkodowania za zaginiecie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Przewidziane w art. 36 "przepisów przewozowych", stanowiących część I "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno- i szerokotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 97 poz. 708) norma odszkodowania za zaginięcie lub brak bagażu ustala się w wysokości 1.000 mk. za każdy kilogram wagi, odpowiedzialność zaś kolei za przesyłki nadzwyczajne, przewidziane art. 43 wymienionych "przepisów przewozowych", ustala się według zasad, określających odpowiedzialność kolei za towary (art. 88 "przepisów przewozowych" - Dz. U. R. P. z r. 1921 № 65 poz. 414 i z r. 1922 N° 6 poz. 40) przy równoczesnem zaprowadzeniu dla przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych z wzmocnioną ich ochroną tak podczas ich przewozu, jak przechowywania w składach, osobnej opłaty w wysokości 10% przewoźnego.

Wskutek tego:

a)
W wymienionym wyżej art. 36 "przepisów przewozowych" - postanowienie wykonawcze i otrzymuje brzmienie następujące:

"Jako normę odszkodowania za zaginięcie lub brak bagażu ustala się 1.000 mk. za każdy kilogram wagi".

b)
W art. 40 "przep. przewoź." ust. 5 uzupełnia się słowami "oraz nazwę towaru".
c)
W art. 43 "przep. przewoź." ostatnie słowa ust. 1 "za bagaż (art. 36) " zmienia się na "za towar (art. 88 "przep. przew.", Dz. U. R. P. z r. 1921 № 65, poz. 414 i z r. 1922 № 6 poz. 40)",
d)
W części II taryfy osobowej i bagażowej (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 97 poz. 708) rozdział V, po tablicy opłat, uzupełnia się nowym punktem 7: "Na pokrycie kosztów, połączonych z wzmocnioną ochroną przesyłek nadzwyczajnych tak podczas przewozu, jak przechowania w składach, pobiera się. opłatą w wysokości 10% przewoźnego, zaokrągloną do najbliższych pełnych marek wzwyż".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 r.