Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów okręgowych we Włocławku i w Warszawie.

Na mocy art. 3 dekretu z 7 lutego 1919 roku w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14 poz. 170) zarządza się co następuje:
§  1. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgowego we Włocławku gminę Kiernozia i włącza się ją do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Warszawie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1922 r.