Zmiana właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m.st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.20.101

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1961 r.
w sprawie zmiany właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m.st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania.

Na podstawie art. 25 dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 1951 r. Nr 55, poz. 382 oraz z 1956 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 21, poz. 101) oraz art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
Zezwoleń na zameldowanie w m.st. Warszawie na pobyt okresowy lub pobyt stały, jak również na zatrudnienie w m.st. Warszawie osób zameldowanych na pobyt czasowy udziela organ do spraw wewnętrznych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej dzielnicy Śródmieście.
Zezwoleń na zameldowanie w miastach: Łodzi, Krakowie i Poznaniu na pobyt okresowy lub pobyt stały, jak również na zatrudnienie w tych miastach osób zameldowanych w nich na pobyt czasowy udziela organ do spraw wewnętrznych prezydium dzielnicowej rady narodowej wyznaczony przez prezydium właściwej miejskiej rady narodowej.
W sprawach wydawania zezwoleń, o których mowa w §§ 1 i 2, organ do spraw wewnętrznych prezydium dzielnicowej rady narodowej będzie działał jako organ wspólny dla wszystkich dzielnic danego miasta, przy czym przepisy § 11 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103) stosuje się odpowiednio.
1.
W sprawach uregulowanych niniejszym rozporządzeniem tracą moc przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 22, poz. 79) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Katowic, Siemianowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Nowego Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Szopienic, Sosnowca, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu (Dz. U. Nr 33, poz. 153).
2.
Pozostaje w mocy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. Nr 45, poz. 300).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1961 r.