Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1559

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 i 1213) zarządza się, co następuje:
§  1.  W 2018 r. wielkość udziału, o którym mowa w:
1) art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą", wynosi 17,50%;
2) art. 59 pkt 2 ustawy, wynosi 0,50%.
§  2.  W 2019 r. wielkość udziału, o którym mowa w:
1) art. 59 pkt 1 ustawy, wynosi 18,50%;
2) art. 59 pkt 2 ustawy, wynosi 0,50%.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2017 r.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).