Zmiana warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.38.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 sierpnia 1952 r.
w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. z 1947 r. Nr 66, poz. 414 i z 1950 r. Nr 20, poz. 170) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1951 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych (Dz. U. Nr 9, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Za dzień pracy uważa się normę dobową czasu pracy, ustaloną dla danej kategorii pracowników (praca w pełnym wymiarze godzin)".

2)
w § 5:
a)
dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1,
b)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) okres szkolenia zawodowego -

a) jeżeli pracownik po ukończeniu szkolenia, na które był skierowany przez zakład pracy, w ciągu 3 dni powrócił do pracy,

b) jeżeli absolwent, podlegający przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106), podjął pracę w zakładzie pracy i w terminie określonym w skierowaniu go do pracy",

c)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) okres służby wojskowej -

a) jeżeli pracownik powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w ciągu 30 dni po zwolnieniu z tej służby albo powrócił do pracy w zakładzie pracy, w którym był zatrudniony w chwili powołania do odbycia służby wojskowej, albo podjął pracę w innym zakładzie pracy;

b) jeżeli żołnierz zwolniony z wojskowej służby zawodowej lub nadterminowej w ciągu 30 dni po zwolnieniu z tej służby podjął pracę w jakimkolwiek zakładzie pracy.",

d)
dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Pracownik powołany na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe zachowuje po odbyciu ćwiczeń lub przeszkolenia ciągłość uprawnień do zasiłku rodzinnego pobieranego w myśl §§ 2 - 4 przez czas odbywania ćwiczeń lub przeszkolenia, jeżeli w ciągu 3 dni po zwolnieniu ze służby wojskowej powrócił do pracy w tym samym zakładzie pracy lub - w przypadku niemożności podjęcia pracy w tym samym zakładzie pracy z powodów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b) - w ciągu 15 dni po zwolnieniu ze służby wojskowej podjął pracę w innym zakładzie pracy.

3. W przypadku powołania pracownika do odbycia zasadniczej służby wojskowej i podjęcia przez nie zatrudnionego poprzednio członka jego rodziny gdziekolwiek pracy, z tytułu której przysługuje zasiłek rodzinny, przepracowanie przez członka rodziny trzymiesięcznego okresu do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego nie jest wymagane, jeżeli członek rodziny podjął pracę nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia, na który pracownik został powołany do zasadniczej służby wojskowej.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie również w przypadku śmierci pracownika, jeżeli członek rodziny podjął pracę nie później niż w ciągu 30 dni po śmierci pracownika".

1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1951 r.
2.
Przepis § 1 pkt 1 stosuje się również do przypadków wstrzymania wypłaty zasiłku rodzinnego oraz roszczeń o jego wypłatę za okres przed dniem 1 lutego 1951 r.