Zmiana w ustawach o uposażeniu z dnia 13 lipca 1920 r. postanowień, dotyczących podziału na grupy ze względu na stosunki rodzinne. - Dz.U.1922.28.227 - OpenLEX

Zmiana w ustawach o uposażeniu z dnia 13 lipca 1920 r. postanowień, dotyczących podziału na grupy ze względu na stosunki rodzinne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.227

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
o zmianie w ustawach o uposażeniu z dnia 13 lipca 1920 r. (Ds. U. R. P. № 65, poz. 429, 430, 431, 436) postanowień, dotyczących podziału na grupy ze wzglądu na stosunki rodzinne.

Ustęp 4 punkt b art. 5 ustaw z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych oraz o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429 i 431), ustęp 3 punkt b i ustąp 4 art. 5 ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu pracowników kolei państwowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 430) i wreszcie ustęp 4 punkt b art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów {wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 65 poz. 436), otrzymują brzmienie następujące: "ślubne i uprawnione dzieci, tudzież pasierby do ukończonych lat 18, a o ile uczęszczają do szkół publicznych lub wskutek ułomności fizycznych, umysłowych albo nieuleczalnej choroby nie mogą na swoje utrzymanie zarabiać - do ukończonych lat 24. W wypadkach ułomności fizycznej, umysłowej albo nieuleczalnej choroby, jako-też w wypadkach, gdy studja przewlekły się ponad wiek 24 lat z powodu służby wojskowej, odbytej na skutek zarządzonej mobilizacji lub uzupełnienia do stanu wojennego, albo t powodu pełnionej w tym czasie służby ochotniczej - władza centralna może w drodze wyjątku, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, uwzględnić dzieci w wieku ponad 24 lata z tem, że przedłużony do ukończenia nauk w szkołach publicznych okres czasu wynosić może najwyżej lat 4".

W wypadkach, gdy studja przewlekły się. ponad wiek 24 lat z przyczyn, o których mowa w art. 1, dla zaliczenia do wyższej grupy rodzinnej miarodajną jest chwila wznowienia studjów, chociażby ponowne wstąpienie do szkoły publicznej po ukończeniu 24 lat, względnie ukończenie 24 lat podczas studjów, nastąpiło przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się. Prezydentowi Ministrów oraz ministrom, którym powierzono wykonanie wyżej powołanych ustaw.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie 2 dniem jej ogłoszenia.