Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 stycznia 1922 r.
w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalenia taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu-zarządza się co następuje:
§  1. W pozycji 3 listy kolejności ładunków zamieszczonej w § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1921 r. w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. U. R. P. 1921 r. № 86, poz. 630) wykreśla się wyrazy: "A. Za listami przewozowemi Komitetu Węglowego... nadawane przez kopalnie; b) koks i brykiety. B. Za zwykłemi listami przewozowemi: "po wyrazach zaś: "a) węgiel kamienny i brunatny" włącza się wyrazy: "koks i brykiety węglowe"; wskutek czego punkty a), b), c), d) wykreślonej pozycji B. otrzymują kolejne oznaczenie: b), c), d), e).

W pozycji 8a) tejże Listy kolejności wykreśla się wyrazy: "lub Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji (G. U. Z. A.) " po wyrazach zaś: "Spraw Wojskowych" wstawia się wyraz "lub".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.