Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 grudnia 1922 r.
w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. W § 1 rozporządzenia z dn. 24 czerwca 1922 r. w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. U. R. P. № 52, poz. 477) uzupełnionego rozporządzeniem z dnia 30 września 1922 (Dz. U. R. P. № 90, poz. 836) w poz. 6 listy kolejności przed wyrazami "ładunki wszelkiego rodzaju" zamieszcza się nagłówek a).

W końcu zaś tejże pozycji po Uwadze zamieszcza się nowy ustęp b) w brzmieniu następującem:

"b) drzewo osikowe adresowane do fabryk zapałek oraz drzewo olszowe i lipowe adresowane do fabryk ołówków".

W pozycji 7 tejże listy kolejności punktu i) (drzewo osikowe) wykreśla się w całości, wskutek czego alfabetyczne nagłówki następnych punktów od K do S ulegają zmianie na i do r.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.