Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 lutego 1930 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Kielcach.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra. Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) zarządzam co następuje:
§  1. Z okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Będzinie wyłącza się obszar gminy miejskiej Dąbrowy-Górniczej oraz gmin wiejskich Łosień, Olkusko-Siewierskiej, Wojkowic-Kościelnych i Zagórza i tworzy się dla tego obszaru osobny urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
§  2. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie komisję szacunkową do spraw podatku dochodowego znosi się i równocześnie tworzy się przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie jako też przy nowoutworzonym urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Dąbrowie Górniczej nowe komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowego w składzie 10 członków i tyluż zastępców po jednej przy każdym z wyżej wymienionych urzędów.
§  3. Istniejące dotychczas przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego znosi się i równocześnie tworzy się przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Będzinie, jako też przy nowoutworzonym urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Dąbrowie Górniczej nowe komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego w składzie 12 członków i tyluż zastępców po jednej przy każdym z wyżej wymienionych urzędów.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem 1 kwietnia 1930 r.