Zmiana w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.49.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 czerwca 1933 r.
w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
Znosi się istniejący w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie II Grodzki Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Warszawie.
Dotychczasowe agendy II Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych w Warszawie przejmuje I Grodzki Urząd Skarbowy, który otrzymuje nazwę Grodzki Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Warszawie:
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 423), dotyczące organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie oraz rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 744).