Zmiana w ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.50.467

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 1 czerwca 1932 r.
w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392) w § 206 po słowach: "Żądanie zwykłej poprawki adresu ......" słowo "lub" zastępuje się słowem "bez".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.