Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.31.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 28 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 24 poz. 137) o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".

Art.  1.

Artykuł 3 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 24 poz. 137) otrzymuje następujące brzmienie:

"Order "Odrodzenia Polski" dzieli się na pięć klas. Odznakami orderu w poszczególnych klasach są:

a) w klasie I wielki krzyż, zawieszony na szerokiej wstędze orderowej, przepasanej z prawego ramienia na lewy bok; obok wstęgi na lewej piersi gwiazda orderowa;

b) w klasie II krzyż średniej wielkości, zawieszony na szyi na węższej wstędze; na prawej piersi gwiazda orderowa;

c) w klasie III krzyż i wstęga tak, jak w klasie II, bez gwiazdy;

d) w klasie IV krzyż mały, przypięty do lewej piersi na wstędze wąskiej, na wstędze rozetka, upięta z tejże wstążki;

e) w klasie V krzyż mniejszy, przypięty do lewej piersi na wstędze wąskiej.

Wzory rysunkowe odznak i ich szczegółowe wymiary według klas, według załącznika, którego oryginał będzie przechowany w Archiwum Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej".

Art.  2.

Kawalerowie orderu "Odrodzenia Polski" w zależności od nadanych im klas orderu otrzymują następujące tytuły:

a) w klasie I - Kawaler wielkiej wstęgi orderu "Odrodzenia Polski";
b) w klasie II-Kawaler Krzyża Komandorskiego z gwiazdą orderu "Odrodzenia Polski";
c) w klasie III-Kawaler Krzyża Komandorskiego orderu "Odrodzenia Polski";
d) w klasie IV - Kawaler Krzyża Oficerskiego orderu "Odrodzenia Polski";
e) w klasie V - Kawaler orderu "Odrodzenia Polski".

Artykuł ten ma zastosowanie i do kawalerów, mianowanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Art.  3.

Artykuł 9 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 24 poz. 137) otrzymuje następujące brzmienie:

"Odznaki orderowe nadaje Naczelnik Państwa w drodze osobnych dekretów, ogłaszanych w gazecie rządowej, za kontrasygnatą Prezydenta Ministrów.

Dekret odznaczenia orderem winien zawierać wyszczególnienia zasług, za które order został nadany. Obowiązek ogłaszania dekretów w gazecie rządowej oraz wyszczególnienia w dekrecie zasług, za które został order nadany, nie dotyczy cudzoziemców. Z końcem każdego roku będzie ogłaszany w gazecie rządowej wykaz cudzoziemców, odznaczonych orderem "Odrodzenia Polski".

Nie może być odznaczony poseł, ani członek senatu, w czasie trwania ich mandatu - z wyjątkiem pierwszych 15, odznaczonych na wniosek Tymczasowej Rady Orderu".

Art.  4.

W końcu 1 ustępu artykułu 12 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 24, poz. 137) skreśla się wyrazy: "w każdej klasie".

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezydentowi Ministrów,

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.