Zmiana ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.

USTAWA
z dnia 17 marca 1931 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) ulega zmianom następującym:

1)
w art. 122 ustęp 1 skreśla się wyrazy "wystawione w Polsce".
2)
W art. 122 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie następujące:

"Wolny jest od opłaty weksel trasowany, płatny zagranicą, jeżeli trasat ma mieszkanie lub siedzibę zagranicą; weksel taki podlega jednak opłacie, gdy w Polsce nastąpiła zapłata całkowita lub częściowa lub gdy przed sąd polski wytoczono skargę o pretensję z wekslu. Miejsca, wymienionego obok nazwiska trasata, jeżeli on w tem miejscu nie mieszka, nie uważa się - celem zastosowania niniejszego artykułu - za miejsce zamieszkania trasata".

3)
W art. 123 ustęp 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłatę od wekslu, wystawionego zagranicą, należy uiścić, zanim na obszarze Polski została dokonana którakolwiek z czynności następujących: przyjęcie, umieszczenie indosu, wypełnienie indosu in blanco, wręczenie wekslu zaopatrzonego w indos in blanco innej osobie, przyjęcie zapłaty całkowitej lub częściowej, wytoczenie skargi o pretensję z wekslu. Jeżeli weksel, wystawiony zagranicą, wprowadziła do Polski lub otrzymała w Polsce osoba, obowiązana do uiszczenia opłaty (art. 125) to ma uiścić opłatę w ciągu tygodnia od wprowadzeniu wekslu lub otrzymania go, o nie przedtem nie została dokonana żadna z czynności, wymienionych w zdaniu poprzedniem".

4)
Ustęp 3 art. 123 skreśla się.
5)
W art. 125 w ustępie 1 skreśla się wyrazy:

"wystawionego w Polsce, jak również od wekslu, wystawionego zagranicą, a wymienionego w punkcie 1 lub 2 art. 122",

(1)
Opłaty, przewidziane w art. 102, 103, 105, 109 i 110 ustawy o opłatach stemplowych, będą pobierane w wysokości 1 %, o ile staną się wymagalne w czasie od ogłoszenia niniejszej ustawy do końca 1932 r.
(2)
Przepis powyższy będzie stosowany do uchwały o powiększeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub komandytowo - akcyjnej (art. 102, punkt b) tylko w tych przypadkach, w których okres, wyznaczony do przyjmowania wpłat na poczet podwyżki kapitału zakładowego, rozpocznie się najpóźniej w dniu 30 czerwca 1933 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oprócz art. 1, który wchodzi w życie w 14 dni po dniu ogłoszenia.