Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1549 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1549

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w art. 21:

1)
w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.";

2)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.".