Zmiana ustawy - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1051

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 maja 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 w ust. 1 w pkt 7 w lit. c w tiret pierwsze wyrazy "art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1573, z 2012 r. poz. 589 i 769 oraz z 2013 r. poz. 628)" zastępuje się wyrazami "art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622)";
2)
w art. 33 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3-5, art. 6 oraz art. 8-11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80).";

3)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.