Art. 97. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2245 - OpenLEX

Art. 97. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  97. 
1. 
Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2.  14
 Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.
3. 
Wnioski o uzyskanie opinii wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
14 Art. 97 ust. 2 zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.