Art. 130. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2245 - OpenLEX

Art. 130. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  130. 
1.  22
 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4, oraz z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).
2. 
W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny.
3. 
Do asystentów technicznych, biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9c ust. 10a, 11 i 13 oraz art. 44zzzia ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
W przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania:
1)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3, w odniesieniu do uczniów, słuchaczy, absolwentów i osób, o których mowa w art. 131 ust. 1, egzaminatorów, o których mowa w art. 122, oraz asystentów technicznych, o których mowa w ust. 3, oraz
2)
egzaminu zawodowego w odniesieniu do uczniów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1.
22 Art. 130 ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.