Zmiana ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2089

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2022 r.

USTAWA
z dnia 15 września 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w art. 39a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209).".

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) w art. 120 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w 2022 r. - 340 mln zł;".

Strony umowy, o której mowa w art. 39a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, dostosują postanowienia umowy do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
W roku 2022 dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 3, art. 62 ust. 1 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082), w tym kwoty refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 tej ustawy, są przekazywane w terminie od dnia 6 maja do dnia 30 listopada.
2. 
W roku 2022 dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 4 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jest przekazywana w terminie do dnia 9 grudnia.
3. 
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.