Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1681

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,";

2) w art. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) oddziale przygotowania wojskowego - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6;";

3) w art. 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów;

2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;

3) warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych, w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych.";

4) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

"Art. 28a. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.

2. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.

3. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:

1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;

2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;

3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;

4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:

1) organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;

2) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) opinię rady pedagogicznej;

2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

8. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:

1) kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;

2) szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6.

9. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

10. Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w przypadku:

1) stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;

2) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2;

3) negatywnej oceny szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.

11. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

12. Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.";

5) w art. 29 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 28a ust. 5, ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;";

6) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2a;";

7) w art. 53 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w szkołach ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.";

8) w art. 98 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;";

9) w art. 143:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4.";

10) w art. 172 w ust. 2 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1, art. 143 ust. 1 i 2 oraz art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc - w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania wojskowego,".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) w art. 74 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, uwzględniając program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach tego szkolenia oraz warunki realizacji zajęć praktycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.".

Art.  3. 
1.  W latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 oddziały przygotowania wojskowego mogą być tworzone wyłącznie w szkołach prowadzących kształcenie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.  Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.