Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 63 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa

– z zastrzeżeniem ust. 15.";

2) w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.".

Art.  2. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.