Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.782

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2000 r.
Art.  7. 1

Przepisy art. 1 i 6 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do sędziów sądów wojskowych, a także do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z tym że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu swojej kadencji niezależnie od osiągniętego wieku.

1 Art. 7:

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.98.98.607) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 1998 r.

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.53.638) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 października 2000 r.