Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.782

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2000 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 117, poz. 752 i 753) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prokurator Generalny może odwołać prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, jeżeli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez komisję dyscyplinarną karą wymienioną w art. 67 ust. 1 pkt 2-4, popełnił przewinienie służbowe, a w tym dopuścił się oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu prokuratorskiego; przed podjęciem decyzji Prokurator Generalny wysłuchuje wyjaśnień prokuratora, chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej albo opinii właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, jeżeli zrzekł się stanowiska prokuratora.",

c)
skreśla się ust. 6.";
2)
po art. 49b dodaje się art. 49c w brzmieniu:

"Art. 49c. Przepisy art. 49 stosuje się odpowiednio do prokuratorów w stanie spoczynku.";

3)
skreśla się art. 60;
4)
po art. 62 dodaje się art. 62a i 62b w brzmieniu:

"Art. 62a. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 § 2-5 i § 7, art. 711 § 2-6, art. 78-782 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa przewidziane w tej ustawie przysługują w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu.

Art. 62b. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin.";

5)
w art. 100 w ust. 2 skreśla się wyrazy "pkt 1 i 3".