Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2232 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2232

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 1 ) w art. 21 w ust. 1 pkt 61 otrzymuje brzmienie:

"61) kwoty umorzonych kredytów studenckich i kredytów na studia medyczne, udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071,