Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) w art. 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.