Art. 3. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.870

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2019 r.
Art.  3. 
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80b ust. 2 i art. 80d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 i art. 80d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80bb ust. 4, art. 80cf ust. 2 oraz art. 131 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4, art. 80cf ust. 2 oraz art. 131 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.