Art. 6. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.957

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2023 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79 i 650) w art. 1:

1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 38 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku wykonywania pojazdem jazdy testowej z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, albo jego pracownik, z uwzględnieniem art. 80w ust. 3, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.";";

2)
dotychczasową treść pkt 1 oznacza się jako pkt 1a;
3)
w pkt 18 w art. 132a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy art. 132 ust. 1a pkt 1, 3, 4 i 7 oraz ust. 8 stosuje się odpowiednio do profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 80s ust. 1.",

b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz pkt 6";
4)
w pkt 19 wyrazy "art. 132 ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 132 ust. 1-2";
5)
w pkt 20 wyrazy "art. 132 ust. 1-3, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 132 ust. 1-2, 5 i 7".