Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  6. 
1.  Podmiot uprawniony, który nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
2.  Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 140n ust. 1, 2a, 3a oraz 4-6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się.