Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  2.  8

 W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911 i 2077) po art. 96c dodaje się art. 96d w brzmieniu:

"Art. 96d. Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny.";

8 Art. 2 zmieniony przez art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.53) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.