Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1273

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.
Art.  9.  22
1.  Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Decyzje wydane na podstawie art. 80c ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność.
3.  23  Decyzje wydane na podstawie art. 100c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.
22 Art. 9 zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U.2017.1926) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2017 r.
23 Art. 9 ust. 3 dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U.2018.957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2018 r.