Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1273

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 oraz Nr 244, poz. 1454) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do centralnej ewidencji kierowców na zasadach określonych w art. 100ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".