Art. 9. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.957

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r.
Art.  9. 
1. 
Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe do centralnej ewidencji pojazdów art. 80b ust. 1 pkt 7 oraz art. 80ba ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie dotyczącym udostępniania i przekazywania danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe nie stosuje się.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.