Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.957

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r.
Art.  7. 
1. 
Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1, przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1)
art. 79 ust. 3 oraz art. 80ba ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się;
2)
art. 80ba ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.