Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

USTAWA
z dnia 8 czerwca 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art.  1. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28:
a) w § 2 skreśla się zdanie drugie,
b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za:

1) organy administracji rządowej,

2) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) Skarb Państwa

- czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) w art. 175:
a) w § 1 wyrazy "§ 2 i 3" zastępuje się wyrazami "§ 2-3",
b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.";

3) w art. 194 w § 4 wyrazy "§ 2 i 3" zastępuje się wyrazami "§ 2-3";
4) uchyla się art. 287.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.